Ustekinumab01/06/2008

Ustekinumab – човешко моноклонално антитяло, насочено срещу цитокините интерлевкин 12 и 23, е ефективно средство срещу умерен до тежък по степен плакатен псориазис, показаха резултатите от двете проучвания PHOENIX 1 и 2, публикувани през май в Lancet (1, 2).

В изследването PHOENIX 1 са участвали 766 пациенти, получавали две различни дозировки на медикамента (45 и 90 mg) или плацебо.

Ustekinumab е бил приложен в началото и на четвъртата седмица и след това през 12-седмични интервали. Контролите са получили плацебо в началото и на четвъртата седмица, след което са преминали на активно лечение на 12-ата седмица.

Пациентите на начална терапия с моноклоналното антитяло срещу интерлевкин 12/23 са постигнали по-добър дългосрочен отговор – подобрение на PASI (psoriasis area and severity index) с най-малко 75%.

PASI 75 е било регистрирано на 12 седмица при 67.1 и 66.4% от лекуваните с ustekinumab 45 и 90 mg спрямо 3.1% от контролите на плацебо (p<0.0001). Дългосрочният отговор на 40 седмица също е бил дозозависим в двете терапевтични групи.

Пациентите, които са останали на терапия с ustekinumab и след 40-седмица (продължителност на проучването 72 седмици), са поддържали по-лесно PASI 75 за период от най-малко една година в сравнение с тези, при които приемът на медикамента е бил преустановен на 40-ата седмица.

Странични действия са наблюдавани при 54.5% от участниците в терапевтичните групи спрямо 48.2% от контролите на плацебо. Сериозни нежелани реакции са регистрирани съответно при 1.2 и 0.8%.

Във PHOENIX 2 са включени 1230 болни със сходни на PHOENIX 1 характеристики (с изключение на частично-отговорилите на предишната терапия с ustekinumab – PASI над 50, но под 70%). Групата е била повторно рандомизирана на 28-а седмица на лечение с експерименталния медикамент, прилаган на всяка 12-а седмица, или в доза 90 mg през 8 седмици (обща продължителност на проучването 52 седмици).

Резултатите са били сравними с тези във PHOENIX 1, но повече пациенти са постигнали подобрение на PASI 75 на 52-а седмица при дозиране на медикамента на 8 седмици – 68.8% спрямо 33.3%.

Ustekinumab изглежда обещаващо средство за лечение на умерен до тежък псориазис, но е необходимо допълнително проследяване на неговия дългосрочен профил на безопасност по отношение на опортюнистични инфекции и малигнени заболявания, смятат авторите.

Не е установено също така дали това моноклонално антитяло е ефективно и за лечение на псориатричен артрит, който се среща при около една трета от болните с псориазис.

Ustekinumab свързва р40 протеиновата субединица на интерлевкините 12 и 23 с висока избирателност (анти-интерлевкин-12р40 антитяло), поради което блокира взаимодействието на двата цитокина със специфичните рецептори за интерлевкин 12Rbeta върху клетъчната повърхност.

Най-ранната терапия на псориазиса е включвала различни локални средства и ултравиолетова светлина, водещи съответно до атрофия на кожата и до повишен риск за малигнен меланом.

След навлизането на системната терапия, най-прилаганото средство е methotrexate, но той е свързван с дозо-зависима чернодробна токсичност. Acitretin има по-добър профил на безопасност от methotrexate в това отношение, но и двата медикамента са противопоказани по време на бременност.

Третото лекарство, одобрено през 20-и век за системна терапия на тежък псориазис, е cyclosporine. Медикаментът е с висока ефективност, но продължителността на неговото приложение също е ограничено поради риска за артериална хипертония и пан-супресия на имунната система (повишена опасност за опортюнистични инфекции или за ракови образувания).

След признаването на псориазиса за хронично, имунно-медиирано, възпалително заболяване на кожата, в неговото лечение все по-голяма роля през 21-век играят биологичните модулатори на имунния отговор – някои, от които вече се прилагат ефективно, а други се намират в етап на клинично развитие. (ДЯ)

Използвани източници:

1.Leonardi C., Kimball A., Papp K. et al, for the PHOENIX 1 study investigators. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 76-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). Lancet 2008, 371:1665-1674 http://www.thelancet.com

2. Papp K., Langley R., Lebwohl M. et al, for the PHOENIX 2 study investigators. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 52-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 2). Lancet 2008, 371:1675-1684