Тромбоза на клапна протеза01/06/2008

Тромбоза на клапна протеза (PVT) трябва да се подозира при пациент с клапно протезиране, който се представя по повод на затруднено дишане или емболичен инцидент, особено при случаи с преустановена антикоагулантна терапия или с остри състояния, водещи до повишена съсирваемост (дехидратация, инфекция).

Диагнозата се поставя с помощта на ТТЕ/ТЕЕ или с флуoроскопия.

Флуроскопията е с по-висока специфичност от ехокардиографията за диагностициране на PVT на механична протеза. Тя позволява оценка на кинетиката на подвижната част на механичната протеза.

С повишен риск за тромбоза на клапна протеза са пациентите с наличие на два или повече предиктора като INR </=2.5, повишени градиенти, голям или подвижeн тромб.

Механичните протези налагат дългосрочна антикоагулантна терапия.

Биопротезите не са толкова тромбогенни, поради което не се нуждаят от прилагането на дългосрочна антикоагулантна терапия, освен ако няма други показания като персистиращо предсърдно мъждене.

Основните усложнения след клапно протезиране се дължат на:

– структурни увреждания на протезата

– неструктурна дисфункция, причинена най-често от инфекция, емболизъм и тромбоза

Използван източник:

1. Cаceres-Loriga F.Prosthetic valve thrombosis: is it time for a new consensus conference? Eur J Echocardiogr 2008, March 27 http://ejechocard.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jen113v1