Тромбаспирация при първична PCI01/06/2008

Тромбаспирацията по време на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI) е приложима при голяма част от пациентите с миокарден инфаркт със ST елевация, като води до подобряване на реперфузията и на клиничните резултати, независимо от изходните ангиографски характеристики на коронарната анатомия, показаха резултатите от проучване на Svilaas и сътр., публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Първичната PCI е ефективна за реканализиране на засегнатата артерия при пациенти с миокарден инфаркт и ST елевация – STEMI (2). Въпреки това, последващата атеротромботична емболизация в дисталните сегменти на съда индуцира микроваскуларна обструкция и намалява реперфузията на миокарда.

STEMI се причинява от руптура или ерозия на атеросклеротична плака, водещи до интралуминална тромбоза, с краен резултат частична или пълна оклузия на коронарна артерия. PCI е предпочитан метод на лечение при STEMI и е ефективна за реканализацията на инфаркт-свързаната артерия (IRA).

Микроваскуларната обструкция е свързана с емболизация на плака или тромботичен материал в руслото на IRA, спонтанно или чрез механична фрагментация, по време на PCI.

Високата честота на субоптимална миокардна реперфузия след този метод на лечение доведе до създаването на различни устройства за протекция на микроциркулацията. Такъв е 6-French съвместимият мануален атравматичен аспирационен катетър.

С цел да изследват ефективността на това устройство за протекция, авторите са провели рандомизирано проучване при 1071 пациенти, в което са сравнили конвенционалната коронарна интервенция и комбинацията й с тромбаспирация.

Аспирацията се счита за успешна, ако хистопатологично има наличие на тромботичен материал.

В това проучване, успешна аспирация е постигната при 72.9% от случаите.

Оценена е степента на кръвотока (blush grade) в коронарната артерия като 0 или 1 – липсваща или минимална миокардна реперфузия.

Анализът на резултатите показва, че в групата на конвенционална PCI 26.3% са със степен на кръвоток на IRA 0 или1, докато в групата с тромбаспирация те са 17.1% (p<0.001).

Липса на елевация на ST сегмента след процедурата е установена съответно при 44.2% и 56.6% от пациентите (p<0.001).

Клиничните резултати на 30-ия ден след процедурата също са в подкрепа на тромбаспирацията: по-ниска честота на смърт (2.1% спрямо 4.0%), реинфаркти (0.8% спрямо 1.9%) и значими странични действия (6.8% спрямо 9.4%), но разликите не са статистически значими.

Въпреки това, честотата на смърт и на значими странични действия е корелирала сигнификантно със степента на кръвоток на IRA 0 или 1, както и с резолюцията на елевацията на ST-сегмента. (ОИ)

Използвани източници:

1. Svilaas T., Vlaar P., van der Horst I. et al. Thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention. NEJM 2008; 358:557-567 http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/6/557

2. Keeley E., Boura J., Grines C. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarcttion: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003;361:13-20 http://www.thelancet.com