При пациенти с хипертиреоидизъм01/06/2008

При пациенти с хипертиреоидизъм могат да се използват прости клинични и биохимични критерии за предсказване на отговора към терапията с радиоактивен йод и на риска за развитието на ятрогенен хипотиреоидизъм, показват резултатите от проучване, публикувани през май он-лайн в списание Clinical Endocrinology (1).

Има малко данни коя лечебна доза радиоактивен йод (131I) има най-оптимален профил на ефективност и безопасност при пациенти с хипертиреоидизъм.

За да внесат повече яснота по този въпрос, изследователи от специализиран ендокринологичен център са провели изследване при 1278 пациенти (1013 жени и 262 мъже, на средна възраст 49.7 години), които са получили терапия с фиксирани дози радиойод по повод на диагностициран хипертиреодизъм.

Първични крайни показатели на проследяване са били ефективност на радиойодтерапията и риск за развитието на хипотиреоидизъм след въвеждането на еднократна доза 131I.

Резултатите показват, че 84.1% са отговорили на лечението с доза 600 MBq (n=485) в сравнение с 74.9% при получилите доза 370 MBq (p<0.001) или 63% при приложена доза 185MBq (p<0.001).

Честотата на хипотиреоидизъм след една година също е била дозо-зависима (600 MBq – 60.4%; 370 MBq – 49.2%, p=0.001; 185MBq – 38.1%, p<0.001).

Проведеният логистичен регресионен анализ е установил следните самостоятелни предиктори за отговор към терапията: доза радиойод 600MBq – 3.33 пъти по-голяма вероятност (p<0.001), женски пол – 1.75 пъти (p=0.002), ниски нива на серумен свободен тироксин (T4) – 1.01 (p<0.001) и липса на палпираща се гуша – 3.33 (p<0.001).

В същото време, независими рискови фактори за развитието на хипотиреоидизъм в края на първата година след радиойодлечението са били: доза 600 MBq (3.79 пъти, p<0.001), женски пол (1.46, p=0.02), по-млада възраст (1.03, p<0.001), липса на палпираща се гуша (3.85, p<0.001) и наличие на офталмопатия (1.57, p=0.02).

Въз основа на тези данни, авторите на проучването са разработили формули за определяне на вероятността за терапевтичен отговор и на риска за хипотиреоидизъм, които могат да бъдат прилагани в клиничната практика при всеки пациент, при които се обсъжда прилагането на терапия с радиойод.

Мъжете с по-тежки биохимични прояви на хипертиреоидизъм, както и случаите с палпираща се гуша имат нужда от по-висока лечебна доза 131I (600 MBq), е другият основен извод.

Радиойодтерапията води до дозо-зависимо повишаване на честотата на рака на стомаха, бъбрека и гърдата, показаха резултатите от друго проучване, публикувани в списание Cancer (2).

При средно десетгодишно проследяване на пациенти, получили лечение с 131I по повод на хипертиреоидизъм, са били диагностицирани 21 случая, развили два или повече различни видове неоплазии в терапевтичната група (2793 души), спрямо осем от контролите (2793 души).

Честотата на ракови заболявания е била съответно 118.9 и 94.9 на 10 000 души в двете групи (1.25 пъти по-висок относителен риск при лекуваните с радиойод), като рискът за рак на стомаха е бил 1.75 пъти по-висок, за рак на бъбрека – 2.32 и на гърдата – 1.53.

Вероятността за развитието на неоплазии се увеличава при прилагането на по-висока доза 131I, показват също така резултатите.

Авторите са установили, че честотата на индуцираните от радиацията неоплазии не е била повишена през първите пет години от приложеното лечение. Разликата с контролите е най-изразена около 10-атата година след терапията.

Най-голяма разлика в честотата на неоплазиите между двете групи е регистрирана във възрастта 50 до 59 години (1.44 пъти по-висок риск при лекуваните с 131I в сравнение с контролите), като в групата над 70 години тази разлика започва да намалява (1.38 пъти по-висок риск).

Като цяло, приложението на радиойод води до нисък абсолютен риск за развитието на рак – един случай на 418 лекувани.

Използвани източници:

1.Boelaert K., Syed A., Manji N. et al. Prediction of cure and risk of hypothyroidism in patients receiving (131)I for hyperthyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2008 http://www.blackwellpublishing.com/journals/cen

2. Metso S., Auvinen A., Huhtala H. et al. Increased cancer incidence after radioiodine treatment for hyperthyroidism. Cancer 2007, 109: 1972-1979 http://www3.interscience.wiley.com/journal/28741/home