При пациенти с диабет тип 201/06/2008

При пациенти с диабет тип 2, които не могат да постигнат целите за гликемичен контрол с базален инсулин, интензифицирането на терапията чрез преминаването на бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30) може да постигне подобряване на гликемичния контрол без това да води до увеличаване на честотата на хипогликемията, показаха субанализ на резултатите от обсервационното проучване PRESENT*, публикуван през май в списание International Journal of Clinical Practice (1).

Това изследване бе проведено в 15 държави за период от шест месеца. В субанализа са участвали пациенти, които от терапия с базален инсулин – дългодействащ инсулинов аналог (AB; 348 души) или човешки интермедиерен инсулин (HB; 3414 души) – са били прехвърлени на BIAsp 30 (NovoMix 30, Novo Nordisk).

Първични крайни показатели са били промените в изходните нива на гликирания хемоглобин (HbA1c), плазмената глюкоза на гладно (FPG) и пострандиалната плазмена глюкоза (PPG) за шестмесечния период. Регистрирани са били също така епизодите на хипогликемия, страничните действия и удовлетворението на пациента от терапията.

След 6 месеца, лечението с BIAsp 30 е довело до значимо понижаване на HbA1c (-1.60% и -1.42% и двете групи – AB и HB; p<0.0001 в сравнение с изходните стойности).

Редукциите в нивата на FPG и PPG също са били статистически значими.

Честотата (събития/пациент/година) на цялостната хипогликемия се е запазила относително стабилна при пациентите, лекувани преди това с AB, като се е понижила значимо при тези на предхождаща терапия с HB (-3.8; p<0.001).

Според авторите, интензифицирането на терапията с BIAsp 30 е лесен метод за подобряване на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, които не могат повече да поддържат прицелните нива на гликемия с базален инсулин.

*PRESENT – Physicians’ Routine Evaluation of Safety and Efficacy of NovoMix(R)30

Използван източник:

1.Jang H., Guler S., Shestakova M., on behalf of the PRESENT study group. When glycaemic targets can no longer be achieved with basal insulin in type 2 diabetes, can simple intensification with a modern premixed insulin help? Results from a subanalysis of the PRESENT study. Int J Clin Pract. 2008 http://www.blackwell-synergy.com/loi/ijcp