При пациенти с болест на Grave01/06/2008
При пациенти с болест на Grave (Базедова болест) терапията с радиоактивен йод (RAI) води до леко, но значимо повишаване на риска за влошаване на тиреоидасоциираната офталмопатия - ТАО (офталмопатия на Grave - GO) в сравнение с антитиреоидните медикаменти, но профилактиката със стероиди (prednisolone) може да бъде от полза при подобни случаи, показа системен обзор на данни от рандомизирани клинични проучвания (RCT) в шест бази данни и три регистъра, публикуван през април в списание Clinical Endocrinology (1). В обединения мета-анализ са били включени резултатите от 10 RCT, обхванали 1136 пациенти, което е позволило да бъдат извършени 13 сравнения. В две RCT са били съпоставени RAI и лечение с тиреостатици. В други две – RAI и тиреоидектомия. В четири – терапия с тиреостатици в допълнение на RAI спрямо само RAI, а в пет – профилактика с кортикостероиди заедно с RAI. Резултатите показват, че RAI води до значително повишен риск за офталмопатия в сравнение с лечението с антитиреоидни медикаменти (релативен риск, RR 4.23), но няма сигнификантна разлика в сравнение с оперативната интервенция (RR 1.59). Радиойодтерапията увеличава опасността и за тежка офталмопатия в сравнение с лечението с тиреостатици (RR 4.35), но приложението на prednisolone осигурява високоефективна защита срещу прогресирането на предхождаща GO (RR 0.03). Приложението на терапия с тиреостатици в допълнение на RAI не е оказало значимо благоприятно влияние върху клиничния ход на GO. Използван източник: 1.Acharya S., Avenell A., Philip S. et al. Radioiodine therapy for Grave’s disease and the effect on ophthalmopathy – a systematic review. Clin Endocrinol (Oxf) 2008 www.blackwell-synergy.com/loi/CEN