Pramlintide01/06/2008

Pramlintide подобрява гликемичния контрол и редуцира теглото при пациенти с диабет тип 2 на лечение с базален инсулин, без това да води до увеличаване на хипогликемията, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Pramlintide (Symlin, Amylin Pharmaceuticals) е синтетичен аналог на амилина – невроендокринен хормон, секретиран заедно с инсулина от бета клетките на панкреаса. Амилин регулира изпразването на стомаха, потиска неадекватната постпрандиална секреция на глюкагон и редуцира приема на храна.

Диабет тип 2 се характеризира с инсулинова резистентност и прогресивна бета-клетъчна дисфункция, което води до дефицит на амилин и инсулин.

Чрез механизми, идентични на амилиновото действие, pramlintide подобрява различни гликемични параметри, поради което е показан да се прилага като допълнителна терапия при пациенти с тип 1 и тип 2 диабет.

В 16-седмичното рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване са участвали болни, поддържали субоптимален контрол с базален инсулин (glargine), прилаган със или без перорални антидиабетни средства. Те са били разделени в две групи – на терапия с pramlintide (60 или 120 mcg два или три пъти дневно) или контроли на плацебо.

Дозата на инсулин glargine е била титрирана с цел да се постигне прицелно ниво на плазмена глюкоза на гладно 70-100 mg/dl (3.9-5.6 mmol/l).

Главен първичен критерий за оценка е била промяната в нивата на хемоглобин А1с след 16 седмица.

В анализа са били включени пациентите, които са отговаряли на композитния критерий за оценка, включващ постигане на ниво на A1с/=0.5%, флуктуации на пострандиалната глюкоза </=40 mg/dl (2.2 mmol/l), липса на промяна в телесното тегло и липса на тежка хипогликемия

Този композитен критерий е бил постигнат при 25% в групата с pramlintide и при 7% при контролите на плацебо (р<0.001).

Подобряването на А1с и на пострандиалните гликемични нива е било придружено от прогресивна загуба на тегло в терапевтичната група и увеличаване на телесната маса при контролите. Не е била установена повишена честота на свързана с лечението хипогликемия.

Добавянето на pramlintide към базалния инсулинов режим подобрява в много аспекти гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, като за разлика от интензифицирането на инсулиновия режим не води до наддаване на тегло или до увеличаване на риска за хипогликемия, е основният извод от това проучване. (ОИ)

Използван източник:

1. Matthew R., Huan F., Bei Z. et al. Pramlintide improved glycemic control and reduced weight in patients with type 2 diabetes u sing basal insulin. Diabetes Care 2007, 30(11), 2794–2799 http://care.diabetesjournals.org