Ново средство за лечение на тромбоцитопенията при пациенти с цироза, свързана с хепатит C01/06/2008

Новият медикамент SB 497115 увеличава тромбоцитния брой при пациенти с тромбоцитопения, дължаща се на свързана с хепатит С цироза, като позволява започването на антивирусна терапия, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

SB 497115 (Eltrombopag, GlaxoSmithKline) е перорален тромбоцитен растежен фактор, агонист на тромбопоетиновите рецептори. Медикаментът взаимодейства с трансмембранната част на рецептора, индуцирайки пролиферация и диференциация на мегакариоцитите, което води до увеличаване на тромбоцитопоезата.

В експериментални модели и in vivo той не повлиява останалите функции на тромбоцитите.

Тромбоцитопенията е често усложнение на хроничното чернодробно заболяване и е индикатор за напредване на болестта. Ниският тромбоцитен брой се дължи на портална хипертония, хиперспленизъм, намалена тромбопоетинова продукция и вирус-индуцирана супресия на костния мозък.

Пациентите с хронични чернодробни заболявания, резултат от инфекция с вируса на хепатит С (HCV), и с тромбоцитопения обикновено не участват в клинични проучвания, включващи терапия с interferon и ribavirin.

Въпреки че не е абсолютно противопоказание за терапия с peginterferon и ribavirin, клинично значимата тромбоцитопения ограничава прилагането им. Ако тя се развие по време на лечение с антивирусни средства, приемът на peginterferon трябва да се преустанови.

В настоящото фаза 2 проучване е оценен ефектът на SB 497115 върху тромбоцитопоезата, както и неговите странични действия при пациенти с цироза, свързана HCV инфекция, и придружаваща тромбоцитопения.

Общо 74 пациенти с брой на тромбоцитите от 20 000 до 70 000 mm3 са били разделени за период от четири седмици в четири групи, в зависимост от прилаганата терапия (Eltrombopag в три различни дозировки 30, 50, 70 mg или плацебо). Целта е била да се постигне повишаване на тромбоцитите >/=100 000 mm3 до края на четвъртата седмица.

Терапията с Eltrombopag е била преустановена при достигане на стойности над 200 000 мм3 в тази начална фаза на проучването.

Нарастване на тромбоцитния брой до 100 000 mm3 в края на първия месец е било регистрирано при 0 от 17 души в групата на плацебо спрямо съответно при: 9 от 12 (75%) в групата на 30 mg Eltrombopag, 15 от 19 (79%) в групата на 50 mg и 20 от 21 (95%) от лекуваните със 75 mg/ден (дозозависим ефект, р<0.001).

След края на този срок е било започнато и лечение с peginterferon и ribavirin, с паралелно приложение на плацебо или на Eltrombopag за 12 допълнителни седмици.

Антивирусната терапия е била назначена при 49 болни – четирима в групата на плацебо и в групите на терапия с Eltrombopag съответно при 10 души (доза 30 mg), при 14 (50 mg) и при 21 (75 mg/ден).

До края на 12-ата седмица антивирусната терапия е била прилагана при 6% в групата на плацебо и при 36%, 53% и 65% в трите групи на активно лечение с медикамента за стимулиране на тромбоцитопоезата.

Най-честото странично действие в началната едномесечна фаза е било главоболието, а през следващите 12 седмици нежеланите реакции са били свързани с interferon-базираната терапия.

Eltrombopag води до дозозависимо повишаване на тромбоцитите и при имунна тромбоцитопенична пурпура (ITP), показват резултатите от друго проучване, публикувани в същия брой на New England Journal of Medicine (2)

Понижаването на броя на тромбоцитите при това заболяване се дължи на имунно-медиираната им деструкция (образуване на антитромбоцитни антитела, насочени срещу мембранните гликопротеини GP IIb/IIIa и GP Ib-IX) и на субоптималната тромбоцитопоеза.

Данните от двете изследвания посочват, че тромбоцитопенията с различна генеза е преодолима с медикамент, стимулиращ тромбопоетиновите рецептори. Eltrombopag има и минимални странични действия, което също го прави примамливо средство. (ОИ)

Използвани източници:

1. МcHutchison J., Dusheiko G., Shiffman M. et al. Eltrombopag for thrombocytopenia in patients with cirrhosis associated with hepatitis C. NEHM 2007; 357: 2227-36 http://content.nejm.org

2. Bussel J., Cheng G., Saleh M. et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. NEJM 2007; 357: 2237-2247