Нов калциневринов инхибитор за лечение на плакатен псориазис?01/06/2008

Експирименталният калциневринов инхибитор ISA247* е ефективен и безопасен в лечението на умерен и тежък по степен псориазис, показаха резултатите от фаза 3 на клинично проучване, публикувани през април в списание Lancet (1).

ISA247 е синтетичен вариант на калциневриновия инхибитор cyclosporine, чиято клинична употреба е ограничена поради неговата нефротоксичност и други сериозни странични ефекти като артериална хипертония.

За разлика от cyclosporine, ISA247 не води до сигнификантни промени във функцията на бъбреците и не променя артериалното налягане. Той инхибира в по-голяма степен калциневрина и се метаболизира по-бързо в организма, като по този начин се намалява неговата потенциална нефротоксичност.

Проучването включва 451 участници на възраст 18-65 години, с хроничен плакатен псориазис включващ най-малко 10% от общата телесна повърхност. За период от 12 седмици, в двойно-сляпата фаза на проучването, пациентите са били рандомизирани да получават ISA247 в дози 0.2, 0.3 или 0.4 mg/kg два пъти дневно или плацебо.

Първична крайна цел е определяне на съотношението на пациентите, които са имали над 75% редукция на PASI** в сравнение с изходното положение, при оценка извършена 12 седмици след началото на лечението.

Вторичните крайни цели включват определяне на съотношението на пациентите, които са имали подобрение на общата тежест на лезиите, както и подобрение в Дерматологичния индекс на качеството на живот (DLQI)***.

Резултатите показват, че във всички терапевтични групи – пациентите, рандомизирани да получават ISA247 – са имали статистически значимо подобряване в показателите, в сравнение с плацебо групата, по отношение на основната крайна цел.

Сигнификантно подобрение в симптомите на заболяването е отчетено на четвъртата седмица при участниците, които са били на лечение с ISA247 в дозировка 0.4 mg/kg, и на осмата при болните на дозировка 0.3 mg/kg, като ефектът е бил дозозависим.

На седмица 12 се отчели следните резултати:

– 16% от пациентите на ниска доза ISA247 са достигнали PASI 75, в сравнение с 4% от плацебо групата, като разликата не е била сигнификантна

– 25% от участниците на терапия с дози 0.3 mg и 47% от участниците на високи дози ISA247 са достигнали PASI 75, като са имали сигнификантно подобрение в сравнение с плацебо (р=0.0085; съответно р<0.0001).

Серумната концентрация на ISA247 е показала силна корелация с процентното намаляване на PASI.

След 12-седмичната рандомизирана фаза, пациентите са продължили в 12-седмична отворена фаза на проучването. В нея, всички участници са продължили започнатата терапия, като тези от плацебо групата от първата част са били рандомизирани да получават 0.3 mg/kg от ISA247 за още 12 седимци.

Целта на разширяване на проучването е била оценка на постигнатия терапевтичен отговор при пациентите с псориазис и събиране на данни за безопасността и ефикасността от прилагането на продължителното лечение.

Анализът на резултатите показва, че няма клинично и статистически значими промени в серумния креатинин или гломерулната филтрация (GFR) върху продължителността на пробния период – редукция на GFR се наблюдавала при 2% от пациентите на лечение с ISA247. Не са били наблюдавани промени в артериалното налягане, както и в липидния профил сред участниците.

Независимо от сравнително безопасния си профил, при 82% от участниците на терапия с ISA247 е регистрирано поне едно странично действие на медикамента, като най-често срещаните са били главоболие, назофарингити, инфекции на горните дихателни пътища. (КП)

* Isotechnika http://www.isotechnika.com

** PASI (psoriasis area and severity index) е най-широко използваният при клинични проучвания метод за определяне на тежестта на псориазис. Рядко се употребява в клиничната практика, тъй като е труден и отнема много време. При него субективно се оценява степента на еритем, индурация и десквамация на кожните лезии, както и площта, която ангажират лезиите. Най-високата стойност, отговаряща на най-тежката форма, е 72, а най-ниската – 0 (пациентът е клинично здрав).

Изчислява се по формулата:

– PASI = 0.1 (Rh +Th +Sh )Ah + 0.2 (Ru +Tu +Su )Au + 0.3 (Rt +Tt +St )At + 0.4 (Rl +Tl +Sl )Al

– Rh, Ru, Rt, Rl (redness) = еритем на плаките съответно на глава, горни крайници, трункус и долни крайници (стойности 0-4)

– Th, Tu, Tt, Tl (thickness) = дебелина, инфилтрираност, индурация на плаките съответно на глава, горни крайници, трункус и долни крайници (стойности 0-4)

– Sh, Su, St, Sl (scaliness) = десквамация на плаките съответно на глава, горни крайници, трункус и долни крайници (стойности 0-4)

– Ah, Au, At, Al = площ, засегната от псориазиса (0-6)

*** Dermatology Life Quality Index (DLQI) – въпросник, с който се определя влиянието на дерматологичното заболяване и съответното му лечение върху качеството на живот на болния. Въпросникът включва 10 въпроса, които се попълват за около три минути от пациентите.

Използван източник:

1. Papp K., Bissonnette R., Rosoph L. et al. Efficacy of ISA247 in plaque psoriasis: A randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled phase III study. Lancet 2008; 371: 1337-42www.thelancet.com