Необходими са нови стандарти за по-безопасно използване на инсулиновите помпи01/06/2008

Системите за постоянна подкожна доставка на инсулин (инсулинови помпи) могат да водят до сериозни проблеми, свързани с тяхната безопасна употреба, включително до смърт и тежки инциденти, особено при юношите, предупреждава статия, публикувана през май в списание Pediatrics (1).

Ретроспективно проучване, проведено от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA), показва, че за 10-годишен период са постъпили съобщения за 1594 инцидента (тежки хипо-или хипергликемични епизоди), от които 13 с летален изход (два от тях са класифицирани като суицидно действие), свързани с използването на инсулинова помпа от деца юноши. При 82% от случаите състоянието е налагало спешно болнично лечение.

Анализът е бил проведен за периода 1996-2005, като само през 2005 година са били докладвани пет смъртни случая при юноши и млади хора (възраст 12-21 години), използвали инсулинова помпа.

Само някои от инцидентите са били причинени от техническа неизправност на системата.

Повечето от нежеланите събития са се дължали на човешки фактори – намален комплаянс, недостатъчно обучение на пациентите, които започват да използват инсулинова помпа, както и липса на компетентна подкрепа в случай на спешност.

Много от лекарите и останалите членове на техния екип, които трябва да осигурят грижи за пациентите с диабет на базално-болусна терапия с инсулинова помпа, нямат достатъчно знания и умения как да се използва устройството и как да се реагира адекватно при техническа повреда или друг спешен проблем.

Въпреки че производителите на инсулинови помпи осигуряват телефонни съвети, съответният персонал не определя инсулиновите дози и не е въвлечен директно в грижите за пациентите.

Повечето от тези устройства са сложни за употреба и това увеличава риска за грешки от страна на пациентите, особено от деца и юноши, както и при случаите с нарушена когнитивна функция и намалена концентрация на вниманието.

Пациентите с диабет страдат от временни нарушения на когнитивността, които съпровождат както много високите, така и много ниските нива на кръвната глюкоза.

Инсулиновите помпи не са подходящи при хора с тежки емоционални проблеми (депресия, суицидна наклонност) или при случаи, които не могат да се справят със сложността на системата.

Всички пациенти, които използват инсулинова помпа, се нуждаят от по-дълго и сложно обучение, както и от достъп до компетентна медицинска подкрепа.

Опасността от тежки инциденти и смърт, дължащи се на техническа неизправност на инсулиновата помпа или на неправилно действие поради незнание, може да бъде намалена.

Опасността от неволни грешки (поради временен когнитивен проблем) или умишлени действия по-трудно може да бъде избегната.

Юношите представляват специална група, която се различава по отношение на ползите и рисковите при използването на сложни технически устройства, смятат авторите на публикацията.

Подобна популация се нуждае от специална защита за безопасна употреба на инсулинова помпа, която трябва да бъде гарантирана в указанията и стандартите за предписване и използване на това устройство. (ДЯ)

Използван източник:

1. Cope J., Morrison A., Samuels-Reid J. Adolescent use of insulin and patient-controlled analgesia pump technology: A 10-year Food and Drug Administration retrospective study of adverse еvents.

Pediatrics 2008, 121 (5):е1133-1138 http://pediatrics.aappublications.org