Levitra започва да действа 10 минути след прием01/06/2008

Vardenafil (Levitra, Bayer-Schering), потентен и селективен инхибитор на фосфодиестераза-5, има начало на действие 10 минути след прием по желание при мъже с еректилна дисфункция, като ефективността на медикамента е достатъчна за осъществяване на успешен полов акт, показаха резултати от проучване, публикувани в Journal of Sexual Medicine (1).

За пациентите с еректилна дисфункция (ED) и за лекуващите ги лекари e особено важно да знаят интервала от време между приема на инхибитор на фосфодиестераза-5 (PDE5) и възможността за постигане на последваща ерекция на пениса, която да позволи успешна пенетрация.

За да отговорят на този въпрос, авторите на проучването са си поставили за цел да определят най-ранното време до началото на действието на vardenafil след прием на дози от 10 и 20 mg, което да позволи успешен полов акт в сравнение с плацебо при мъже с ED.

Изследването е мултицентрово, проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, с паралелна група, като в него са участвали 732 мъже с ED (на средна възраст 55.5 години) в Северна Америка и Европа, които са взимали vardenafil 10 mg (237 души), 20 mg (248 души) или плацебо (247) за период от четири седмици при желание за сексуална активност.

Целта е била да се определи най-ранното начало на действие на медикамента (от 5 до 25 минута след неговия прием), което при сексуална стимулация постига достатъчна ерекция на пениса.

Резултати

Vardenafil е постигнал значимо по-добър отговор (най-малко една ерекция, оценена от пациентите като адекватна за вагинална пенетрация и последващо осъществяване на успешен полов акт – SEP3) в сравнение с плацебо по всяко време =/>10 минути след прием на 10 mg и по всяко време =/>11 минути след прием на 20 mg (р<0.025 и за двете сравнения).

На 10-ата минута след приема на 10 mg от медикамента, 21% от мъжете в тази група в сравнение с 14% от контролите на плацебо са постигнали най-малко една ерекция от четири опита, оценена като SEP3 (p<0.025).

На 11-ата минута след приема на доза от 20 mg, 23% от мъжете в тази група в сравнение с 15% от контролите на плацебо са постигнали най-малко една ерекция от четири опита, оценена като SEP3 (p<0.025).

До 25 минути след приема на vardenafil 10 mg и 20 mg, съответно – 50 и 53% от мъжете са постигнали при първите им четири опита най-малко една адекватна ерекция, оценена като SEP3, в сравнение с 26% от контролите на плацебо (p<0.0001).

Като цяло, при мъжете с лека и лека до умерена степен на ED е наблюдаван по-бърз и по-задоволителен отговор в сравнение със случаите с умерена или тежка степен на нарушение в еректилната функция.

Данните от ретроспективния анализ на интервалите от време </=15, </=20, </=25 и </=30 минути след приема на Levitra (или на плацебо) и възникването на адекватна ерекция за осъществяването на пенетрация, са показали, че 75-77% от половите актове са били успешни (SEP3) при активно лекуваните пациенти в сравнение с 45-47% при контролите.

Поносимостта към PDE5 инхибитора (10 или 20 mg) e била добра, като по-често в сравнение с плацебо са били регистрирани главоболие (7 и 12% спрямо 1%) и зачервяване на лицето (6 и 9% спрямо <1%). При нито един случай не се е наложило преустановяване на терапията с vardenafil поради нежелани странични действия.

Обсъждане

Levitra демонстрира ефективност при широк диапазон от пациенти с ED като случаи с диабет, болни след радикална простатектомия и мъже, при които sildenafil не постига отговор.

Фармакокинетични изследвания посочиха, че vardenafil постига бързо пикова концентрация в плазмата (Сmax) за 39.6-55.2 минути и има време на полуживот (Т1/2) между 4 и 5 часа.

Данните от фаза 2 клинично проучване показаха по-рано, че след перорален прием на 20 mg Levitra концентрации на медикамента в плазмата се измерват на 8-ата минута при 68% от пациентите (13 от 19 души) и на 15-ата минута при 100%.

В друго, сходно, проучване – плазмени нива на медикамента, прилаган в същата доза, се установяват на осмата минута пред прием при 71% (15 от 21 души) и на 15-ата минута при всички участници.

Еректилната функция се оценява като способност за вагинална пенетрация (SEP2) и способност за поддържане на адекватна ерекция за осъществяване на полов акт (SEP3).

Медикаментите за лечение на ED трябва да постигат подобрение на еректилната функция при добър профил на безопасност и поносимост.

Бързото начало на действие на PDE5 инхибиторите бе оценено като по-важна характеристика на терапията на ED отколкото продължителността на тяхното действие в проучването MALES (Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality) (2).

Заключение

След прием, Levitra постига в рамките на 10 минути достатъчна ефективност за успешна ерекция на пениса след сексуална стимулация. Установеното в това проучване бързо начало на действие на медикамента позволява на мъжете с ED да разчитат, че терапията с него ще им помогне да осъществят успешен полов акт, когато желаят.

Използван източник:

1. Montorsi F., Padma-Nathan H., Buvat J. et al. for the Vardenafil Study Group. Earliest time to onset of action leading to successful intercourse with vardenafil determined in at-home setting: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. J Sex Med 2004, 1: 168-178 http://jsm.issir.org

2.Eaedley I., Rosen R., Fisher W. et al. Rapid onset vs. long duration of action: Effect of age and comorbidity on attribute ranking in the Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) study. Sex Relation Ther 2004, 19: S103 http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713446685