Лечението с аcarbose01/06/2008

Лечението с аcarbose (Glucobay, Bayer-Schering) при пациенти с диабет тип 2 повишава серумните нива на общ адипонектин, показаха резултатите от проучване в Япония, публикувани през май в Endocrine Journal (1).

Адипонектин е антидиабетен и антиатерогенен адипокин, който служи като главен показател за инсулинова чувствителност.

Тиазолидиндионите повишават циркулиращите нива на адипонектин, особено на изоформата с високо молекулно тегло, като е доказано, че този ефект води до намаляване на инсулиновата резистентност при пациенти с диабет тип 2. Поради това, тези медикаменти се наричат още „инсулинови сенситайзери” (очувствители).

Алфа-глюкозидазният инхибитор acarbose е антидиабетно средство, което понижава нивата на постпрандиалната кръвна глюкоза, но до момента не бе доказано, че този медикамент може да влияе върху серумните концентрации на адипонектина.

Настоящото проучване е първото, което установява това потенциално благоприятно действие на acarbose. В него са участвали две групи пациенти с диабет тип 2, които за период от три месеца са получавали acarbose (17 души) или pioglitazone (16 души). Рioglitazone e единственият регистриран в Япония тиазолидиндион.

Лечението с acarbose и pioglitazone е било свързано с понижаване на изходните стойности на HbA1c съответно с 0.49% и 0.63%.

Pioglitazone, според очакванията, е довел до повишаване на серумните нива на общия адипонектин 2.1 пъти и на неговата изоформа с високо молекулно тегло 3.6 пъти.

Лечението с acarbose също е постигнало леко, но значимо увеличаване на серумните концентрации на общ адипонектин. За разлика от pioglitazone, не са били установени обаче промени в изходните нива на изоформата с високо молекулно тегло.

Аcarbose, за разлика от тиазолидиндионите, не води до наддаване на тегло (неутрален ефект).

Лечението с този алфа-глюкозидазен инхибитор бе свързано със значимо понижаване на честотата на сърдечносъдовите събития с 50% при пациенти с нарушен глюкозен толеранс в проучването STOP-NIDDM.

Благоприятното влияние на акарбозе върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност вероятно се дължи на намаляването на постпрандиалната хипергликемия, която играе много по-важна роля за увеличаване на макроваскуларния риск отколкото хипергликемията на гладно.

В проучването STOP-NIDDM приложението на акарбозе бе свързано с намаляване на прогресията на нарушения глюкозен толеранс в изявен диабет с 25%.

Влиянието върху нивата на адипонектин може допринася за установените в STOP-NIDDM антидиабетни и сърдечносъдови благоприятни ефекти на акарбозе.

Използван източник:

1.Ochiai H., Ooka H., Shida C. et al. Acarbose treatment increases serum total adiponectin levels in patients with type 2 diabetes. Endocr J. 2008 http://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/advpub/0/0805140140/_pdf