Кортикостероидите не намаляват смъртността при деца с бактериален менингит01/06/2008

Кортикостероидите най-вероятно не намаляват смъртността, нито продължителността на болничния престой при деца с бактериален менингит, показаха резултатите от проучване на д-р Jillian Mongelluzzo и сътр. от Children’s Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, САЩ, публикувани през май в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

„При възрастни пациенти с бактериален менингит включването на кортикостероиди към основната антибиотична терапия, води до значително намаляване на честотата на смъртните случаи,” коментират авторите. „Тяхната ефективност при деца, обаче, не е достатъчно добре изследвана”.

Благоприятните ефекти на кортикостероидите са свързани с намаляване на възпалителната активност и мозъчния оток, докато нежеланите реакции включват възпрепятстване на антибиотичната пенетрация в ликвора, както и повишен риск за гастроинтестинално кървене и вероятност за „маскиране” на терапевтичния неуспех на антибактериалните медикаменти.

В проучването, проведено между януари 2001 и декември 2006, са взели участие 2780 деца, лекувани в 27 болници в САЩ. Средната възраст на участниците е била девет месеца (вариации между 0-6 години). Близо 60% са били момчета.

Най-често изолираният етиологичен причинител е бил Streptococcus pneumoniaе. Общо 248 болни (8.9%) са получавали кортикостероиди. Общата смъртност е достигнала 4.2% (кумулативен индекс 2.2% на седмия ден и 3.1% на 28-ия ден след хоспитализацията).

Анализите във всяка възрастова група не показват значим ефект върху смъртността (съотношение на вероятностите – hazard ratio, HR 1.09 при деца под една година; HR 1.28 между една и пет години; HR 0.92 над пет години).

Не е било отчетено и намаляване на продължителността на болничния престой след включването на кортикостероиди в терапията на бактериалния менингит. Получените резултати не са се различавали в субгрупите с пневмококов и менингококов менингит.

„Данните от настоящото многоцентрово обзервационно изследване предполагат, че кортикостероидите не повлияват нивото на смъртността, нито болничния престой при деца с бактериален менингит,” пишат изследователите.

Недостатъци на проучването са относително малкият брой пациенти в отделните субгрупи, невъзможността да се изключи наличието на благоприятни ефекти при определени болни, липсата на достатъчно информация за дозата и продължителността на лечението с кортикостероиди, както и невъзможност да се определи ефектът на този вид терапия върху неврологичните усложнения и нарушенията в слуха.

“Добавянето на кортикостероиди към основната етиологична терапия на бактериалния менингит нараства, поради което е необходимо провеждането на достатъчно голямо рандомизирано изпитване, за да се определи ползата им върху заболеваемостта и смъртността при децата, преди използването им да стане рутинно в клиничната практика,” заключава екипът на д-р Mongelluzzo. (КД)

Използван източник:

1. Mongelluzzo J., Mohamed Z., Ten Have T. et al. Corticosteroids and mortality in children with bacterial meningitis. JAMA 2008; 299(17): 2048-2055 http://jama.ama-assn.org