Коремното затлътяване01/06/2008

Коремното затлътяване е рисков фактор за появата на хронично дневно главоболие при жени, като при тези болни се откриват и повишени нива на адипонектин, показаха резултатите от проучване на д-р Lee Peterlin и сътр. от Drexel University College of Medicine, Philadelphia, публикувани през май в Neurology (1).

„Затлъстяването е рисков фактор за „хронифициране” на главоболието”, смятат авторите.

Aдипонектин (ADP) е цитокин, който се секретира от мастната тъкан. Заедно със своите олигомери – с високо молекулно тегло (HMW), средно (MMW) и ниско молекулно тегло (LMW), той модулира няколко биохимични пътища в каскадата на възпалението, за които се предполага, че имат участие в патофизиологичните механизми на мигрената.

Целта на настоящото изследване е била да се установят серумните нива на адипонектина при жени с епизодични пристъпи на главоболие (episodic migraineurs – EMs) и с хронично дневно главоболие (chronic daily headache – CDH), както и да се сравнят с нивата при сходни по възраст и антропометрични показатели (индекс на телесна маса – BMI и съотношение талия-ханш – WHR) здрави контроли.

Анализът на данните показва, че коремното затлъстяване, оценено чрез WHR, е било асоциирано с висок риск за развитие на CDH. Установена е обратна корелация между WHR и общия ADP (p = 0.008) и HMW-ADP (p = 0.002).

Серумните нива на ADP са били значимо по-високи при жените с CDH (10.1 +/- 4.0), сравнени с тези при EMs (8.6 +/- 3.5) и контролите (7.5 +/- 2.4) (p = 0.024). Стойностите на HMW-ADP също са били по-високи в групата с CDH (6.1 +/- 2.8), съпоставени с тези при EMs (4.2 +/- 1.7) и контролите (3.9 +/- 1.5) (p = 0.003). Подобна асоциация е била доказана и за MMW-ADP (p = 0.009). (КД)

Използван източник:

1. Peterlin B., Alexander G., Tabby D. et al. Oligomerization state-dependent elevations of adiponectin in chronic daily headache. Neurology 2008; 70: 1905-1911 http://www.neurology.org