Конюгираната пневмококова ваксина има предимства пред полизахаридната при възрастни над 70 години01/06/2008

Конюгираната пневмококова ваксина демонстрира предимства пред полизахаридната ваксина при възрастни индивиди над 70 години, показаха резултатите от проучване на д-р Andres de Roux и сътр. от Center for Respiratory Medicine в Charlottenburg Castle, Berlin, публикувани през април в списание Clinical Infectious Diseases (1).

„Конюгираната ваксина е безопасна и може да се прилага при много възрастни индивиди,” коментира д-р de Roux. „Имуногенността й срещу преобладаващата част от серотиповете на Streptococcus pneumoniaе превъзхожда тази на полизахаридната ваксина”.

Конюгираната пневмококова ваксина е седемвалента (PCV7 – Prevnar, Wyeth) и е първата, лицензирана през 2000 в САЩ, за приложение при деца на възраст под две години*. От друга страна, полизахаридните пневмококови ваксини (PPV23) се използват още от края на 1970-те години (2).

Pneumovax (Merck) и Pnu-Immune (Wyeth)** са 23-валентни полизахаридни ваксини, препоръчителни за всички индивиди над 65 години и за пациенти над две години, рискови за инвазивни пневмококови инфекции – хронични сърдечносъдови, белодробни, бъбречни и чернодробни заболявания, имунокомпрометирани (СПИН, след химио- и лъчетерапия, продължително прилагане на кортикостероиди и имуносупресори), случаи след спленектомия (2).

В рандомизираното, фаза II клинично изпитване, екипът на д-р de Roux е сравнил имуногенността на седемвалентната конюгирана ваксина (7vPnC) с тази на 23-валентната PPV при хора над 70 години, които до момента не са били имунизирани с нито една от ваксините. Броят на участниците в групите е бил 110 и 109.

След едногодишен период, реципиентите на 7vPnC са получили допълнителна доза 7vPnC (7vPnC/7vPnC подгрупа) или PPV (7vPnC/PPV подгрупа), докато ваксинираните с PPV – допълнителна доза 7vPnC (PPV/7vPnC подгрупа). Сравнени са имунните отговори към всеки един от седемте серотипа пневмококи, общи за двете ваксини.

При участниците, получили две дози конюгирана ваксина (7vPnC/7vPnC), титърът на антителата срещу по-голяма част от седемте серотипа е бил съпоставим с този, индуциран след първата доза 7vPnC.

В 7vPnC/PPV подгрупата, антитяло-отговорът е бил значимо по-голям от този, наблюдаван след приложението на една доза PPV. В PPV/7vPnC подгрупата, титърът на антибактериалните антитела е бил сигнификантно по-нисък от този, индуциран дори само от една доза 7vPnC, за всички серотипове.

„Незадоволителният отговор към допълнителната доза ваксина, независимо полизахаридна или конюгирана, наблюдаван след като пациентите първоначално са били имунизирани с PPV, предствалява проблем, както и сравнително ограниченото покритие, което осигурява 7vPnC,” заяви д-р de Roux. „Въпреки това, считам че конюгираните ваксини имат по-голям потенциал при по-възрастните”.

Инвазивните пневмококови инфекции (пневмонии, бактериемия, менингит) са важна причина за заболеваемост и смъртност. Леталитетът при пневмококовия сепсис и менингит е все още висок, независимо от своевременната антибактериална терапия. Допълнителен проблем създава и нарастващата резистентност (3).

До момента са познати над 90 серотипа Streptococcus pneumonia, които имат различно епидемиологично значение. Около 30% от случаите на остър отит и почти 25% от тези на синуит имат пневмококова етиология. При пневмококовите пневмонии леталитетът може да достигне 5-15% и до 25% при тези, усложнени с бактериемия. Пневмококовите менингити протичат тежко, с много усложнения и висок леталитет (над 30%), като при деца над пет години той може да надхвърли и 40%. (3). (КД)

* Тъй като както всички полизахаридни антигени, PPV стимулира имунната системаосновно чрез Т-клетъчно-независими механизми, антитяло-отговорът към повечето серотипове при деца под две години е незадоволителен

** В България е регистрирана Pneumo 23 на Sanofi Pasteur

Използвани източници:

1. de Roux A., Schmole-Thoma B., Siber G. et al. Comparison of pneumococcal conjugate polysaccharide and free polysaccharide vaccines in elderly adults: Conjugate vaccine elicits improved antibacterial immune responses and immunological memory. Clin Infect Dis 2008; 46: 1015-1023www.journals.uchicago.edu/

2. Pneumococcal vaccination. Vaccines and preventable diseases. Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo

3. Кожухарова М., Гачева Н. Ваксини и имунизации 2001, стр. 102-104