Избор на клапна протеза на сърцето01/06/2008

В подкрепа на механичната протеза:

– липса на противопоказания за дългосрочна антикоагулация и информирано съгласие на пациента да прилага трайно подобна терапия

– висок риск за ускорено структурно увреждане на протезата

– прилагане на дългосрочна антикоагулация поради други механични протези или висок риск за тромбемболизъм

– възраст под 65-70 години и дълга очаквана продължителност на живот

– случаи, при които бъдеща замяна на протезата е високорискова (левокамерна дисфункция, предхождащ коронарен артериален бай-пас, множествени клапни протези)

По-висок риск за структурно увреждане на протезата имат пациентите на по-млада възраст, както и случаите с хиперпаратиреоидизъм или с бъбречна недостатъчност.

Рискови фактори за тромбемболизъм са: тежка дисфункция на лявата камера, предсърдно мъждене, предхождащ тромбемболизъм или хиперкоагулационен статус.

В подкрепа на биологичната протеза:

– по желание на информирания пациент

– проблеми за постигане на добра степен на антикоагулация (противопоказания или висок риск, нежелание на пациента или други свързани с него субективни фактори)

– реоперация поради тромбоза на механична клапа поради доказано лош антикоагулационен контрол

– случаи, при които бъдеща замяна на протезата е с нисък риск

– ограничена очаквана продължителност на живот, тежки придружаващи заболявания, възраст над 65-70 години

– млади жени, планиращи бременност (с изключение на тези случаи, да се избягва изборът на биопротеза при пациенти на възраст под 40 години)

Използван източник:

1.Guidelines on the management of valvular heart disease: The task force on the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology. Authors/Task force members, Vahanian A., Baumgartner H., Bax J. et al. Eur. Heart J 2007 http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ehl428v1