Хормонозаместителната терапия забавя откриването на рака на гърдата!01/06/2008

Комбинираната хормонозаместителна терапия (ХЗТ) може да затрудни интерпретирането на диагностичната мамография и биопсия на млечната жлеза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1).

ХЗТ затруднява диагностицирането на рака на гърдата в ранните стадий, тъй като честота на мамографии с абнормени резултати остава висок при тези пациентки, дори когато лечението е спряно за повече от една година.

В проучването WHI (Women’s Health Initiative trial) се оценява ефектът на комбинираната ХЗТ върху възникването на злокачественото заболяване при 16 608 постменопаузални жени, които са били рандомизирани да получават конюнгиран конски естроген в доза 0.625 mg дневно и medroxyprogesterone acetate в доза 2.5 mg дневно или плацебо.

Мамографии и преглед на млечните жлези при всяка пациентка са проведени в началото на проучването и годишно по протокол, с биопсии базиращи се на клиничните находки, за период от 5.6 години. Ефектите от провежданата комбинирана ХЗТ и резултатите от графиите са оценявани през цялото време въз основа на анализите от хистологичните характеристики на материалите.

Специфичността и негативната предиктивна стойност на графиите са били леко понижени при жените на ХЗТ, но чувствителността и позитивната предиктивна стойност на изследванията са били компрометирани.

Резултатите показват сигнификантно по-висока честота на мамографии с абнормени резултати сред жените на ХЗТ в сравнение с плацебо групата (35.0 срещу 23.0%, р<0.001), което е довело до по-малка чувствителност на метода за установяване на карцинома и увеличаване на честотата на биопсиите при тези пациентки (10.0 срещу 6.1%; р<0.001).

Въпреки че ракът на гърдата е бил значимо повишен, биопсиите в тази група са били по-малко информативни за установяване на заболяването (14.8 срещу 19.6%; р=0.006), в следствие на което диагностицирането на рака е било в по-напреднал стадий в групата на ХЗТ.

Анализът от резултатите показва още, че независимо от спирането на ХЗТ, честотата на абнормените резултати в тази група е останала висока поне за още 12 месеца в сравнение с плацебо (р<0.001). Жените на ХЗТ са имали приблизително 4% по-висок риск за абнормена мамография след една година от спирането на терапията и 11% след петата година.

„Жените, използващи ХЗТ, имат по-висока честота на карциноми, но те се изпускат по-често в сравнение с контролите на плацебо. Тази терапия не само, че увеличава риска за рак на гърдата, но затруднява и неговото диагностициране,” коментират авторите на проучването.

Установено е също, че ХЗТ увеличава плътността на гърдата, но тези промени и тяхната интерпретация на мамографиите все още не са изяснени. Някои проучвания предполагат, че повишаването на плътността на гърдата също е свързано със забавяне на лошата диагноза.

Независимо, че има различни съвременни образни методи за диагностика като дигитална мамография, която е по-точен метод в сравнение със стандартната графия при жени с повишена плътност на гърдите, магнитно резонансно изобразяване (MRI) и ултрасонография, все още не ясно дали тези техники са по-информативни при жени на ХЗТ в сравнение със стандартната мамография. (КП)

Използван източник:

1. Chlebowski Р., Anderson G., Pettinger М. et al. Estrogen рlus рrogestin and breast cancer detection by means of mammography and breast biopsy. Arch Intern Med 2008;168:370-377 http://archinte.ama-assn.org