Forsteo01/06/2008

Forsteo (teriparatide) на Eli Lilly бе одобрен от Европейската комисия през април за лечение на остеопороза, свързана с продължителна, системна глюкокортикоидна терапия при мъже и жени с повишен риск за фрактури (1).

Teriparatide стимулира образуването на нова костна тъкан чрез увеличение на броя и активността на остеобластите. Първоначално медикаментът е одобрен през 2003 за терапия на остеопороза при постменопаузални жени с висок риск за фрактури, а през 2007 – за лечение на остеопороза при мъже с повишен риск за фрактури.

Около 1-3% от индивидите на възраст >50 години приемат глюкокортикоиди, като най-честите индикации са ревматоиден артрит и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Рискът за загуба на костна минерална плътност (КМП) и остеопоротични фрактури при продължителна кортикостероидна терапия може да достигне до 50%.

Одобрението е в резултат на нови данни за ефективността и безопасността на teriparatide от проучването Teriparatide or Alendronate in Glucocorticoid-Induced Osteoporosis, публикувано в края на миналата година. Изводите показват, че в сравнение с alendronate, медикаментът подобрява сигнификантно КМП на лумбалните прешлени (7.2% срещу 3.4%) след 18-месечен период на терапия.

Teriparatide е активен пептиден фрагмент на човешкия паратиреоиден хормон, който действа директно върху остеобластите и индиректно, като увеличава чревната абсорбция на калций и повишава реабсорбцията на калций и екскрецията на фосфати през бъбреците.

Медикаментът не трябва да се предписва на пациенти с увеличен риск за остеосарком; болест на Paget; неизяснено увеличение на алкалната фосфатаза; деца или подрастващи; болни с предхождаща лъчетерапия; костни метастази и тумори на костите; метаболитно костно заболяване, различно от остеопороза; високи нива на серумен калций. В клинични проучвания, най-честите нежелани странични ефекти са били леко изразено гадене, главоболие и световъртеж. (ИТ)

Използван източник:

1. Forsteo receives approval from the European Commission for the treatment of glucocorticoid induced osteoporosis. http://www.medicalnewstoday.com