Fenofibrate намалява необходимостта от лазерна терапия при диабетна ретинопатия01/06/2008

Лечението с fenofibrate (Lipanthyl на Solvay Pharma), прилагано в допълнение на терапията за контрол на хипергликемията, редуцира нуждата от лазер-терапия на ретинопатията при пациенти с диабет тип 2 с около една трета, въпреки че този ефект не е свързан с промените в плазмената концентрация на липидите, показаха резултатите от проучването FIELD, публикувани в списание Lancet (1).

Целта на FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) e да установи дали приложението на липидопонижаващия медикамент за период от пет години намалява при популацията с диабет тип 2 прогресията на диабетната ретинопатия и необходимостта от лазер-терапия поради макулен едем или пролиферативна ретинопатия (третичен краен показател за оценка на ефективността на fenofibrate в това проучване).

FIELD е международно рандомизирано проучване, в което са участвали 9795 пациенти на възраст от 50 до 75 години с диабет тип 2, които са били рандомизирани на лечение с fenofibrate 200 mg/ден (4895 души) или плацебо (4900). При всеки контролен преглед на болните е събирана информация относно лечението с лазер на диабетната ретинопатия.

Изчислена е била кумулативната честота на диабетната ретинопатия въз основа на критериите на ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) в подпроучване на FIELD, обхванало данните от цветните снимки на ретината с фундус камера при 1012 пациенти.

Лазер-терапията поради макулен едем или пролиферативна ретинопатия без ангажиране на макулата е била по-честa при участниците с лош контрол на кръвната глюкоза или на артериалното кръвно налягане, както и при случаите с по-напреднала микроваскуларна болест, но не е била установена връзка с плазмените концентрации на липидите.

Необходимостта от това лечение е значително намалено в групата на лечение с fenofibrate (3.4 срещу 4.9% от контролите на плацебо, съотношение на вероятностите 0.69, р=0.0002), като абсолютната редукция на риска е 1.5%.

При пациентите с предхождаща ретинопатия е била установена по-бавна прогресия на усложнението при лекуваните с fenofibrate (3.1 спрямо съответно 14.6%, р=0.004).

Терапията с медикамента не е била свързана със значим ефект върху новопоявата на ретинопатия или макулен едем, както върху прогресията на твърдите ексудати и влошаване на зрението.

Композитният показател за оценка, включващ прогресия на степента на ретинопатията, на макулния едем и честота на лазер-терапията е бил значимо по-нисък (съотношение на вероятностите 0.66) при лечение с fenofibrate в сравнение с плацебо.

Добрият контрол на кръвната глюкоза и артериалната хипертония, аргон лазер ретиналната фотокоагулация и витреоретиналната хирургия са основните терапии при диабетна ретинопатия.

Липсата на връзка в това проучване между серумните липиди и появата и прогресията на диабетната ретинопатия подкрепя хипотезата, че в патогенезата на свързаното с диабета очно усложнение (и особено на ексудативната макулопатия) много по-голяма роля играят механизмите, които регулират интраретиналния липиден транспорт.

Статините са неефективни за профилактика на диабетната ретинопатия, но данни от предишни проучвания свързаха фибратите (агонистите на PPAR-alpha рецепторите) с благоприятно влияние върху ретиналните и макулните твърди ексудати.

PPAR-alpha агонистите потискат действието на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF), участващ в съдовата ангиогенеза, възпаление и клетъчна миграция, които от своя страна се намесват в прогресията на диабетната ретинопатия.

Наблюдаваните във FIELD ползи от лечението с fenofibrate могат да се дължат на анти-апоптотични, анти-инфламаторни и анти-оксидантни свойства на медикамента. (ОИ)

Използван източник:

1. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomized controlled trial. The Lancet 2007; 370: 1687-97 http://www.thelancet.com