Etanercept е ефективно лечение на тежък псориазис при деца и подрастващи01/06/2008

Enbrel (etaner-cept)* подобрява сигнификантно симптомите на умерените и тежки форми на псориазис при деца и подрастващи (4-17 години), които не са се повлияли ефективно от топикалната терапия или са получавали системно лечение или фототерапия (PUVA), показаха резултати от фаза 3 двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Медикаментът е одобрен до момента за приложение при възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис*.

Около една трета от болните с псориазис развиват заболяването в детска възраст. Etarnecept е блокер на тумор некротизиращия фактор-алфа (TNF-alpha) и се прилага при имунни заболявания като ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатричен артрит и плакатен псориазис.

Цел на изследването е да се установи ефективността на etanercept, измерена със >75% подобрение по скалата PASI за период от 48 седмици при 211 деца. Първична крайна точка на анализа е била постигнат PASI 75 след 12-седмична терапия. Вторични крайни точки са били: PASI 50, PASI 90, общо състояние и безопасност на терапията.

Пациентите първоначално са разделени в две групи за период от 12 седмици: etanercept 0.8 mg/kg (максимум 50 mg) или плацебо. Резултатите показват, че:

– на 12 седмица, 57% (n=60) от изследваните пациенти са постигнали PASI 75, в сравнение с 11% (n=12) в контролната плацебо група (р<0.001)

– на 36 седмица (след 24 седмици на терапия с etanecept и в двете групи), PACI 75 са постигнали 68% (n=71) от групата на терапия с медикамента от самото начало и 65% (n=67) в групата с 12 седмично приложение на плацебо

– в края на 36 седмица, 138 пациенти отново са разделени на две групи – etanercept или placebo, като пациентите с показатели <PASI 75 са подложени отново на лечение.

По време на проучването са регистрирани четири тежки неблагоприятни странични реакции, от които три инфекции – всичките без дългосрочни последствия.. Най-честите нежелани странични ефекти в групата с etanercept са били инфекции на горните дихателни пътища, главоболие и назофарингит. (ИТ)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Съвременни насоки на лечение на псориазис с biological. MD 2005, Брой 11, ноември

* Enbrel (etanercept) на Wyeth Europa е разрешен за употреба от EMEA (www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Enbrel/H-262-PI-bg.pdf) при възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис, които не са отговорили или имат противопоказания, или са с непоносимост към другите видове системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат и PUVA.

Медикаментът е показан отново при възрастни с псориатричен артрит – активен и прогресиращ, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична терапия е недостатъчен.

Той е одобрен да се използва и при ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит и анкилозиращ спондилит.

Еtanercept представлява рецептор р75 Fc фузионен протеин на човешки тумор некротизиращ фактор (TNF-alpha), получен чрез рекомбинантна ДНК технология в експресираща система от бозайник (яйчник на китайски хамстер). Той е анти-TNF-alpha биологичен модулатор.

Използван източник:

1. Paller А., Siegfried Е., Langley Р. et al. Etanercept treatment for children and adolescents with plaque psoriasis. N Engl J Med 2008; 358: 241-51 http://www.nejm.org