Erythropoietin и darbepoetin01/06/2008

Erythropoietin и darbepoetin, прилагани често за лечение на свързаната със солидни злокачествени тумори анемия, могат да водят до сериозни усложнения като венозен тромбемболизъм дори с фатален изход, показаха резултатите от нов мета-анализ, публикувани в Journal of the American Medical Association – JAMA (1).

Данните от него посочват 1.57 пъти повишен риск за венозен тромбемболизъм и 1.10 пъти за причинена от него смърт при пациенти с карцином, лекувани поради анемия със стимулиращи еритропоезата средства.

В клетките на солидните злокачествени тумори има повишена експресия на еритропоетин и на еритропоетинови рецептори.

Поради това, е необходимо провеждането на допълнителни изследвания, които директно да проследят ефекта на двата медикамента върху туморните клетки, както и влиянието на средствата за стимулиране на еритропоезата върху преживяемостта на карциномно болните.

Резултатите от две проучвания, публикувани през 2003 година, посочиха намалена преживяемост при пациенти, получавали подобна терапия по повод на анемия, както при случаите след химиотерапия поради рак на гърдата, така и при тези след лъчетерапия поради рак на главата и шията.

Повишената експресия на еритропоетин и еритропоетинови рецептори в солидните тумори повишава опасенията за профила на безопасност на стимулиращите еритропоезата средства, прилагани за лечение на случаите с анемия, дължаща се на химио- или на лъчетерапия.

Използван източник:

1. Bennett C., Silver S., Djulbegovic B. et al. Venous thromboembolism and mortality associated with recombinant erythropoietin and darbepoetin administration for the treatment of cancer-associated anemia. JAMA 2008; 299:914-924 http://jama.ama-assn.org