Аmlodipine и perindopril намалявят риска за диабет тип 2 при пациентите с хипертония01/06/2008

Терапията с amlodipine +/-perindopril намалява значимо риска за новопоява на диабет тип 2 при пациенти с артериална хипертония (АХ) в сравнение с режима atenolol +/-тиазиден диуретик (съотношение на вероятностите 0.66), показа нов анализ на данните от проучването Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA), публикуван през май в списание Diabetes Care (1).

Най-важните предиктори за появата на диабет тип 2 при пациенти с артериална хипертония са приемът на atenolol със/без диуретик, плазмена глюкоза на гладно (FPG) над 5 mmol/l и повишен индекс на телесна маса (BMI).

ASCOT-BPLA е рандомизирано проучване, което сравнява два антихипертензивни режима: atenolol със/без тиазиден диуретик (bendroflumethiazide – BFZ) – 9618 души и amlodipine със/без perindopril – 9639.

От 19 257 участници в изследването, 14 120 са били рискови по отношение на диабет тип 2. За периода на наблюдение със средна продължителност 5.5 години, 9.7% (1366 души) са развили диабет, като независимите предиктори за определяне на индивидуалния риск за заболяването са определени с мултивариантен Cox model.

Сигнификантни фактори за развитието на диабет тип 2 са били изходно повишени: FPG, BMI, серумни нива на триглицеридите и систолното артериално налягане.

В сравнение с atenolol +/-тиазиден диуретик, приемът на amlodipine +/-perindopril, високите нива на HDL, употребата на алкохол и възраст над 55 години, се свързват с протективно действие по отношение на заболяването.

Установено е също, че FPG е най-главният фактор, който увеличава риска за развитие на диабет при хипертоници – 5.8 пъти (95% CI, 5.23 – 6.43) за всеки mmol/l над 5 mmol/l. Рискът за развитие на заболяването плавно се повишава с увеличаване на общия рисков сбор, като висoкорисковите пациенти са 19 пъти по-застрашени в сравнение с тези с нисък риск (95% CI, 14.3 – 25.4).

„Имаме основания да вярваме, че би могло да има нежелани лекарствени взаимодействия между бета-блокера и тиазидния диуретик и благоприятни такива между блокера на калциевите канали и АСЕ инхибитора, които могат да обяснят разликите между двата режима, отвъд техния понижаващ артериалното налягане ефект,“ обобщават авторите на проучването.

Според тях, резултатите от проучването не трябва да са причина за смяна на настоящата антихипертензивна терапия на пациентите. Но при назначаването на медикаментозно лечение за АХ, трябва да се има предвид чувствително повишената вероятност за развитието на диабет при комбинацията на бета-блокер (amlodipine) и тиазиден диуретик, както и по-изразената редукция на заболеваемостта и смъртността с по-новата стратегия за блокада на калциевите канали и на ренин-ангиотензиновата система, в сравнение със стандартната антихипертензивна терапия.

Проучването ASCOT (понижаващ артериалното налягане клон – BPLA) бе прекратено предсрочно през ноември 2004 година по етични причини, поради много по-добрите резултати на новите антихипертензивни лекарства за намаляване на: фаталните и нефаталните инсулти (-23%, p=0.0003), коронарните инциденти (-13%, p=0.007), сърдечносъдовите събития и реваскуларизациите (-16%, p<0.0001), периферната съдова болест (-35%, p=0.0001) и смъртността от сърдечносъдов произход (-24%, 0.001).

Данните показаха и намаление с 10% на комбинирания първичен резултат на проследяване (нефатален миокарден инфаркт и смъртност от коронарна сърдечна болест) при лекуваните с amlodipine+/-perindopril*, но разликата е статистически недостоверна в сравнение с получавалите бета-блокер +/-тиазиден диуретик. (КП)

*В ASCOT-BPLA са прилагани amlodipine (Norvasc на Pfizer) и perindopril (Prestarium на Servier). Това е най-голямото европейско проучване за терапия на артериалната хипертония. Честотата на поява на диабет тип 2 е третичен краен показател на проследяване.

За допълнителна информация:

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Даскалов Т. Нов поглед върху лечението на артериалната хипертония – значение на проучването ASCOT

Кардио D 2006, бр.2

Новите антихипертензивни медикаменти намаляват риска за появата на диабет. Доктор D 2006, бр.3/есен

Аmlodipine-базираният режим показа предимаствата си в най-голямото европейско проучване за терапия на хипертонията. Кардио D 2005, бр.2

Използван източник:

1.Gupta A., Dahlof B., Dobson J. et al. Determinants of new-onset diabetes among 19 257 hypertensive patients randomized in the ASCOT-BPLA trial and the relative influence of antihypertensive medication. Diabetes Care 2008, 31: 982-988 http://care.diabetesjournals.org