Alimta01/06/2008

Alimta (pemetrexed) на Eli Lilly бе одобрен през април от EMEA като първа линия терапия при напреднал не-дребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC) – най-честата форма на белодробен карцином (85-90%).

В момента, медикаментът е одобрен в 85 страни за приложение в комбинация с cisplatin за лечение на злокачествен плеврален мезотелиом, когато заболяването е неоперабилно. Pemetrexed може да се използва и като втора линия самостоятелна терапия при болни с локално авансирал или метастазирал NSCLC след химиотерапия.

Одобрението е резултат от успешно завършило фаза 3 клинично проучване върху 1725 пациенти, резултатите от което показаха, че комбинацията pemetrexed/cisplatin е еднакво ефективна с gemcitabine/cisplatine. Предимства на новата терапия са отчетени при аденокарциномите и гигантскоклетъчните карциноми, но не и при сквамозноклетъчните форми на заболяването.