Адювантна химиотерапия при карцином на стомаха01/06/2008

Новият комбиниран химиотерапевтик S-1 удължава преживяемостта при пациенти с проведена резекция на локално напреднали стомашни карциноми, показаха резултатите от проучване в Япония, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

S-1 (TS-1, Taiho Pharmaceutical, http://www.taiho.co.jp/english, перорален fluoropyrimidine) е комбинация от tegafur (пролекарство, което се конвертира от клетките във fluorouracil), gimeracil (инхибитор на дихидропиримидин дехидрогеназата, която разгражда fluorouracil) и oteracil (инхибитор на фосфорилирането на fluorouracil в гастроинтестиналния тракт, който редуцира токсичните му ефекти) в моларно съотношение 1:0.4:1.

Данни от предишни мета-анализи доказват ефективността на допълнителното лечение при стомашния карцином, но тези проучвания не са достатъчно големи. Според резултатите от изследването MAGIC (Medical Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy), периоперативото лечение е удачно, но прогнозата зависи и от обема на хирургичната намеса (2).

Позитивен резултат след самостоятелно приложение на S-1 се регистрира при над 40% от болните, според данни от две фаза 2 проучвания. Фармакокинетиката на fluorouracil в състава на комбинирания медикамент не се влияе от гастректомията.

В настоящото проучване ACTS-GC (Adjuvant Chemotherapy Trial of TS-1 for Gastric Cancer) е изследвана ефективността на новото средство, приложено при пациенти след проведена гастректомия с разширена (D2) лимфна дисекция по повод на стомашен карцином стадий II и III.

Участниците са били разделени в две групи – на постоперативно лечение със S-1 (529 души) и без такова лечение (530 души). Терапията е започната шест седмици след хирургичната интервенция и е продължила една година.

Провеждани са шестседмични цикли, при които през първите четири седмици болните са получавали 80 mg/m2 S1 с последваща почивка от две седмици. Първичният критерий за оценка е общата преживяемост.

Резултатите в края на първата година показват по-висока степен на преживяемост в групата S-1 групата отколкото при подложените само на гастректомия.

Тригодишната преживяемост при адювантна терапия е 80.1% спрямо 70.1% при останалите участници (съотношение на вероятностите 0.68, р=0.003).

Страничните токсични действия степен 3 и 4 (според критериите на National Cancer Institute), наблюдавани по-често в групата на S-1, са: анорексия (6.0%), гадене (3.7%) и диария (3.1%).

Въпреки че данните се отнасят за пациенти от източна Азия, проучването потвърждава допълнителната полза от S-1 след гастректомия с разширена (D2) дисекция на лимфни възли. Според авторите, тази адювантна химиотерапия може да бъде ефективна и при пациенти с локално напреднал стомашен карцином от европеидната раса. (ОИ)

Използвани източници:

1. Sakuramoto S., Sasako M., Yamaguchi T. et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine. NEJM 2007; 357: 1810-1820 http://content.nejm.org

2. Cunningham D., Allum W., Stenning S. et al. Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. N Engl J Med 2006;355: 11-20