ABT-87401/06/2008

ABT-874, човешко анти-IL-12 моноклонално антитяло, показа добра ефективност и поносимост при лечението на пациенти с умерен до тежък по степен хроничен, плакатен псориазис, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

В двойно-сляпото, плацебо-контролирано проучване, продължило 12 седмици, са взели участие 180 пациенти разделени в шест групи, рандомизирани да получават ABT-874 в следните дозови режими, приложени подкожно: еднократно 200 mg, 100 mg през седмица, 200 mg през седмица, 200 mg седмично за четири седмици, 200 mg седмично или плацебо.

Постигната е 75% редукция на PASI в групите на терапия, която варира от 63% в групата на еднократната доза до 93% в групите, които са получавали многократни дози, в сравнение с 3% от контролите на плацебо.

ABT-874 е бил понесен добре от всички участници, като най-честата наблюдавана нежелана реакция е била на мястото на аплициране. Не е имало сериозни инфекциозни неблагоприятни събития. (КП)

Използван източник:

1. Kimball A., Gordon K., Langley R. et al. Safety and Efficacy of ABT-874, a Fully Human Interleukin 12/23 Monoclonal Antibody, in the Treatment of Moderate to Severe Chronic Plaque Psoriasis. Arch Dermatol 2008;144:200-207http://archderm.ama-assn.org