Tertensif SR намалява смъртността при възрастни хора с артериална хипертония01/05/2008
Лечението с диуретика indapamide с удължено освобождаване (Tertensif SR®), с или без добавяне на perindopril, намалява фаталните инсулти, смъртността от всякаква причина и сърдечната недостатъчност при хипертензивни пациенти на възраст 80 и повече години, показаха резултатите от проучването HYVET, представени на тазгодишния конгрес на Американската колегия по кардиология (АСС) и публикувани в NEJM (1). Проучването HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial www.hyvet.com) бе преустановено през август 2007 около две години предсрочно. Доказателствата, че базираната на Tertensif SR терапия води до редукция на инсулта и смъртността от всички причини в сравнение с контролната група, са достатъчно убедителни, заключи комитетът, наблюдаващ профила на ефективност и безопасност на активното лечение. Антихипертензивната терапия с Tertensif SR (SR - удължено освобождаване), с или без perindopril*, при много възрастни пациенти може да постига артериално налягане 150/80 mmHg, като това има благоприятно отражение върху риска за смърт от инсулт, смърт от всякаква причина и заболеваемост от сърдечна недостатъчност. HYVET показа също така, че никога не е късно да се започне антихипертензивна терапия, дори при популация на възраст 80 и повече години, която така или иначе ще се увеличава в бъдеще поради демографските тенденции. Това изследване е обхванало 3845 пациенти на средно 83.6 години от Европа, Китай, Австралия и Тунис, които са били рандомизирани да получават Tertensif SR 1.5 mg (Tertensif SR®) или плацебо. Участниците са били с изходни стойности на систолното АН =/>160 mmHg (средно АН в седнало положение 173.0/90.8 mmHg), като 11.6% са имали анамнеза за сърдечносъдово заболяване. Било е разрешено да се добавя ACE инхибиторът perindopril (2 или 4 mg) или плацебо с цел да се постигне прицелно АН 150/80 mmHg. Първичният краен критерий за оценка е честотата на фатален или нефатален инсулт за период от две години (средно 1.8 г.). При проведения анализ „намерение за лечение” първичният краен показател е бил намален с 30% в активно-лекуваната група, като благоприятната тенденция е наблюдавана още в края на първата година. За клиничната практика тези данни означават: 11 инсулта по-малко на 1000 лекувани пациенти (или 1 инсулт по-малко на 94 пациенти) за период от две години. По отношение на показателя обща смъртност, този резултат е още по-благоприятен - 1 смъртен случай по-малко на 40 лекувани пациенти. Финалните резултати от проучването посочват: - намаляване на смъртността от всички причини с 21% - редукция на всички инсулти с 30% - редукция на фаталните инсулти с 39% - намаляване на сърдечната недостатъчност с 64% (<0.001!) - намаляване на сърдечносъдовите събития с 34% Предишни подгрупови анализи на интервенционални проучвания свързаха понижаването на АН при много възрастни хипертоници с редуциране на честотата на инсултите, но не и с намаляване (a дори и с увеличаване) на общата смъртност. Значимо понижената обща смъртност в групата на активно лечение е нов и неочакван резултат, който доведе (поради етични причини) до преустановяване на проучването преди плануваното време. „Намаляването на риска за смърт от всякаква причина в активно-лекуваната група ясно посочва цялостната полза от активното лечение в HYVET”, коментират Beckett и сътр. Антихипертензивната терапия не е била свързана за период от две години с разлики в серумните нива на калий, пикочна киселина, глюкоза или креатинин в сравнение с плацебо. Не е ясно дали понижаване на АН отвъд прицелното ниво от 150/80 mmHg (постигнато при близо половината от активно лекуваните пациенти) би имало допълнително благоприятно действие, подчертават авторите. Важен факт е, че в това проучване не е установен феномен на J-кривата, който е една от причините за по-внимателно понижаване на артериалното налягане при възрастни пациенти с АХ. Допълнителен анализ на данните от HYVET върху честотата на деменцията ще бъде представен през юни на конгреса на European Society of Hypertension International Society of Hypertension в Берлин. Популацията на 80 и повече години има висока заболеваемост от деменция, а повишеното артериално налягане при възрастните хора се свързва с лека когнитивна дисфункция. Базираната на Tertensif SR терапия има благоприятен профил на ефективност и безопасност при пациенти в напреднала възраст - води до понижаване на цялостната смъртност и на дължащата се на инсулт смъртност, както и предпазва от появата на сърдечна недостатъчност. Тези данни от HYVET ще променят клиничната практика, тъй като ще окажат влияние върху практичните указания за поведение при много възрастни хора с артериална хипертония. (ДЯ) * В проучването HYVET са прилагани Tertensif SR и perindopril на фирма Servier Използван източник: 1.Beckett N., Peters R., Fletcher A. et al. Treatment of hypertension in patients aged 80 years and older. N Engl J Med 2008; DOI:10.1056/nejmoaO801369 http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0801369