Специфичният антиген-201/05/2008
Специфичният антиген-2 за колоректален карцином (CCSA-2) е надежден серумен биомаркер за установяване на рака на дебелото черво в 91%, сочат предварителните резултати от проучване, съобщени на тазгодишния Симпозиум за карциномите на гастроинтестиналния тракт (1). Според авторите на изследването, нивата на CCSA-2 са високо информативни както за ранно диагностициране на рака на дебелото черво, така и за отграничаване на стадия на развитие на аденомите. Нуклеарният матрикс е структурно скеле на ядрото, а ядрените протеини на матрикса (nuclear matrix proteins - NMPs) са специфични за различните тумори. Установени са четири вида CCSA. Целта на проучването е да се анализира експресията на един от тези протеини - CCSA-2 в серума на различни пациенти. Участвали са 135 болни с ендоскопски установени хиперпластични полипи, аденоми в начален и напреднал стадий, колоректален карцином и 125 контроли с нормална ендоскопска находка. При всички тях са били изследвани плазмените нива на CCSA-2 чрез индиректия метод ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). Анализът на резултатите показва, че серумните нива на CCSA-2 корелират с размера на лезията и тестът е високо специфичен за откриването на колоректалния карцином (специфичност 80% и чувствителност 91%), като се установява, че серумните нива на CCSA-2 са различни и при аденомите в начален и в напреднал стадий. Ранното диагностициране на колоректалния карцином е решаващо за ефективното му лечение, като прогнозата на болните е пряко свързана със стадия на заболяването. Развитието на туморните маркери за установяване на рака на дебелото черво в ранния му стадий помага за намаляване на смъртността. (КП) Използван източник: 1. Gastrointestinal Cancers Symposium (GCS): Abstract 276. Presented January 26, 2008 www.asco.org