Секвенциалната терапия е по-ефективна за ерадикация на H.pylori от стандартния режим01/05/2008
Десетдневната секвенциална терапия постига по-голяма честота на ерадикация на инфекцията с Helicobacter pylori от стандартната едноседмична тройна комбинация, показаха резултатите от обединен анализ на всички проучвания в тази област, публикувани в списание Gut (1). Секвенциалният режим включва двойна терапия с инхибитор на протонната помпа (PPI) и amoxicillin два пъти дневно през първите пет дни и след това тройна терапия с PPI, clarithromycin 500 mg и tinidazole (всички два пъти дневно) за останалите пет дни. 25 години след откриването на H.pylori (HP), ерадикацията на причинените от него инфекции остава предизвикателство. Едноседмичната стандартна тройна комбинация (PPI, clarithromycin + amoxicillin или metronidazole, прилагани два пъти дневно) e най-често използваната в клиничната практика. Тя се препоръчва и в актуализираните указания на European Helicobacter Study Group (EHSG) като терапия на първи избор за ерадикация на инфекция с HP в региони, където резистентността към clarithromycin е 15-20% и удължаване на лечението до 14 дни или 10-14-дневна четворна терапия (PPI, bismuth, tetracycline и metronidazole) при по-висока резистентност (2). Нарастващата резистентност на HP към основния антибиотик в тази схема - clarithromycin, доведе до спад на успешното лечение до 20-45% и до неуспех в терапията при повече от един на всеки пет болни. Мета-анализи, изследващи ефекта на четворната терапия, не доказват разлика между седемдневната четворна комбинация и стандартния троен режим като първи избор терапия. Освен това, бисмутовите соли (добавят се към тройната комбинация) не са достъпни във всички страни. Тези данни потвърждават необходимостта от нов вид лечение на първи избор. Анализът на проучванията със секвенциален режим включва 1800 болни. Степента на ерадикация е изчислена според гастродуоденалнaта патология, използваните PPI и антибиотичната резистентност. Оценени са и оплакванията, страничните действия и цената на лечението. Алтернативната схема е била с по-висока успеваемост от тройното лечение при деца и възрастни, с ниво на ерадикация над 90%. Въпреки че резистентността към clarithromycin намалява ефикасността на лечението, то е с по-висок успех от стандартната 7-10-дневна тройна терапия, е основният извод на авторите на този анализ. Ерадикация на инфекция с H. pylori с цел превенция на стомашния карцином се препоръчва при: - пациенти с язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и стомашен MALT (mucosa associated lymphoid tissue)* лимфом с ниска степен на малигненост - пациенти с атрофичен гастрит - родственици по първа линия на пациенти със стомашен карцином - пациенти с необяснима желязодефицитнаанемия - пациенти с хронична идиопатична тромбоцитопенична пурпура (ОИ) За допълнителна информация: Антибиотична терапия за H. pylori при ранен MALT лимфом на стомаха. MD 2006, юни http://mbd.protos.bg Използвани източници: 1. Zullo A., De Francesco V., Hassan C. et al. The sequential therapy regimen for Helicobacter pylori eradication: a pooled-data analysis .Gut 2007;56:1353-1357 www.gutjnl.com 2. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C. et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection – The Maastricht III Consensus Report. Gut 2007;56:772–81 3.Sezgin O., Altinta E. Nayir E., Ucbilek E. A рilot study evaluating sequential administration of a PPI–amoxicillin followed by a PPI–metronidazole–tetracycline in Turkey. Helicobacter 2007, 12 (6) 629-632 4. Shehada S., Srugo I., Shaoul R. Failure of sequential therapy to eradicate Helicobacter pylori in previously treated subjects. Helicobacter 2007, 12 (6): 645–647 *Лимфом, произхождащ от В-клетките на асоциираната с мукозата лимфна тъкан (mucosa-associated lymphatic tissue – MALT)