Продължителното лечение с triamcinolone спрей не нарушава растежа при деца с алергичен ринит01/05/2008
Продължителната терапия с кортикостероидния спрей triamcinolone acetonide* не нарушава растежа при деца в ранна възраст с целогодишен алергичен ринит, показаха резултатите от многоцентрово, фаза 2 клинично проучване на д-р Paul Ratner и сътр. от Sylvana Research, представени през март на годишната среща на Американската академия по алергии, астма и имунология** във Филаделфия (1). В изпитването са участвали 433 пациенти на възраст между две и пет години. В първата фаза те са били рандомизирани на triamcinolone acetonide 100 mcg спрей или плацебо еднократно дневно за четири седмици. В края на периода, представителите от терапевтичната група са показали сигнификантно подобрение в състоянието в сравнение с контролите. Във втората фаза, 353 деца от оригиналната кохорта са получавали triamcinolone acetonide 100 mcg еднократно на ден за още шест месеца, като всеки месец е бил проследяван ефектът на кортикостероидното лечение върху растежа. Не е било установено значимо отклонение от нормите на показателите за растеж и растежните криви за съответната възраст. Отчетено е увеличаване на ръста със средно 3.2 см през шестмесечния период на втората фаза. „Това е първото клинично изследване, което показва, че кортикостероидната терапия е безопасна при деца с целогодишен алергичен ринит в толкова ранна възраст,” коментира д-р Ratner. Въз основа на получените резултати, компанията ще подаде заявление до FDA за приложение на медикамента при деца на възраст две години. Ако получи официално одобрение, Nasacort ще е първият назален стероиден спрей, разрешен за терапия при деца на възраст под три години. „Промяната в начина на въвеждане на кортикостероида от системен към локален е свързана с изменение в профила на медикамента,” твърди д-р Eli Meltzer от Research Center at the University of California at San Diego. „По този начин се избягват нежеланите лекарствени реакции като наддаване на тегло, артериална хипертония, остеопороза и активното вещество се доставя директно до мястото му на действие”. (КД) * Nasacort spray на Sanofi-Aventis ** American Academy of Allergy, Asthma and Immunology www.aaaai.org Използван източник: 1. The еffect on growth of 6 months’ treatment with triamcinolone acetonide aqueous nasal Spray 110 mcg once daily in children aged 2-5 years with perennial allergic rhinitis. Poster 216. Poster Session 2213: Pharmacotherapy of Rhinitis. Presented March 15, 2008 www.aaaai.org