Olmesartan забавя прогресията на атеросклерозата01/05/2008
Olmesartan е първият ангиотензин рецепторен блокер (ARB), който е свързан с регресия на атеросклерозата, измерена чрез промяна в обема на плаките, показаха резултати от проучване, публикувано в списание Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease в края на 2007 (1). Това е първото клинично изследване, което доказва антиатеросклеротичния ефект на тази група лекарствени средства. Данните от изследването MORE* показаха, че приложението на медикамента в продължение на две години води до намаление на дебелината на слоя интима-медия (IMT) в общата каротидна артерия, особено при болни с големи по обем плаки, в сравнение с atenolol. Като цяло, olmesartan не намалява сигнификантно обема на атеросклеротичните плаки в общата популация, но допълнителен анализ на резултатите показва, че при пациенти с по-големи по обем атеросклеротични лезии (>33 mcL) към момента на рандомизирането (и съответно по-голям риск за сърдечносъдови събития), медикаментът намалява значително обема на плаките (-8.9% срещу +2.4% при atenolol, р<0.05). При атеросклеротичните плаки с най-голям обем (>50 mcL), ползотворният ефект на olmesartan е бил най-висок (-12.8% срещу +2.1% при atenolol, р=0.017). И в двете групи е отчетено сходно намаление на стойностите на кръвното налягане, което показва, че редукцията на атеросклеротичните лезии е независима от постигнатия антихипертензивен ефект. MORE е двойно-сляпо проучване, проведено в 31 страни, което сравни ефектите от двугодишна терапия с olmesartan и atenolol върху IMT и обема на атеросклеротичните плаки на общата каротидна артерия при пациенти с артериална хипертония и повишен сърдечносъдов риск, като се използва каротиден двуизмерен (2D) и триизмерен (3D) ултразвук. Включени са 165 болни според следните критерии: хипертония (систолно налягане 140-180 mmHg и диастолно налягане 90-105 mmHg); IMT на общата каротидна артерия 0.8-1.5 mm; повече от един сърдечносъдов рисков фактор; наличие на една атеросклеротична плака без данни за минерализация с обем 4-500 mcL. Пациентите са разделени в две групи: olmesartan (20-40 mg дневно) или atenolol (50-100 mg дневно); hydrochlorothiazide (12.5-25 mg дневно) е добавян при необходимост за постигане на ефективен антихипертензивен контрол. Периодични ултразвукови изследвания са извършени на 28, 52 и 104 седмици. Първичен краен показател за ефективност е бил промяна в IMT, оценена с 2D, а вторичен – обем на атеросклеротичната плака, оценен с 3D ултразвук и постигнати стойности на кръвното налягане. Olmesartan е селективен ангиотензин II рецепторен (тип АТ1) антагонист, представител на класа на ангиотензин рецепторните блокери. Водещо показание за неговото приложение е лечение на есенциална (първична) хипертония. (ИТ) * MORE - Multicentre Olmesartan atherosclerosis Regression Evaluation Използван източник: 1. Stumpe K., Agabiti-Rosei E., Zielinski T. et al. Carotid intima-media thickness and plaque volume changes following 2-year angiotensin II-receptor blockade. The Multicentre Olmesartan atherosclerosis Regression Evaluation (MORE) study Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease, Vol. 1, No. 2, 97-106 (2007) DOI: 10.1177/1753944707085982 http://tak.sagepub.com