Нодуларна регенеративна хиперплазия при пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата, лекувани с azаthioprine01/05/2008
Нодуларната регенеративна хиперплазия (НРХ) на черния дроб е рядко, но сериозно усложнение от лечението с azathioprine при пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата, което налага следене на чернодробните ензими и на броя на тромбоцитите (1). НРХ е рядка хепатопатия, като хистологичната картина представлява дифузни хиперпластични нодули в паренхима, без фиброза, с компресия и атрофия на интернодуларните зони. Етиологията и хода на заболяването са неизяснени, а наличната (ако има такава) симптоматика се асоциира предимно с портална хипертония. Медикаментите, причиняващи това увреждане, са пуриновите аналози azathioprine, 6-mercaptopurine (6-MP), and 6-thioguanine (6-TG). Известни са случаи на заболяването след бъбречна, чернодробна и костномозъчна трансплантация, но ролята на azathioprine като етиологичен фактор остава неясна при трансплантирани болни. Обикновено хепатотоксичността на azathioprinе и 6-MP се изявява с увеличаване на нивата на трансаминазите. Токсичността на метаболитите на 6-МР не е висока и редукцията на дозата е ефективна при повечето болни. Чернодробното усложнение е по-често при бъбречни трансплантации, но напоследък се забелязва тенденция за нарастването му при лекувани с 6-thioguanine (6-TG) пациенти с болест на Crohn. 6-TG е ефективен за терапия на чревното заболяване, но данните за чернодробно увреждане (НРХ с отклонения в чернодробните ензими и тромбоцитопения) при лекувани с него хора наложи забраната му в повечето страни (2). В настоящото проучване Vernier-Massouille и сътр. представят 37 случая (30 мъже и 7 жени) на НРХ при лекувани с azathioprine пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата. Средната прилагана доза на azathioprine е 2 mg/kg/ден (варираща от 1.5 до 3.0), а средният период от старта на лечение до откриване на чернодробното нарушение е 48 месеца. След среден период на проследяване от 16 месеца, 14 болни са развили усложнения с портална хипертония. Рисковите фактори за развитие на усложнението са мъжкият пол и вида на стриктурите при чревните заболявания. Кумулативният риск е 0.5% за пет години и 1.25% за 10 години. Лечението с azathioprine се асоциира с появата на НРХ в хода на възпалително чревно заболяване. Това усложнение се среща рядко, но е потенциално сериозно. Поради неспецифичния си ход или асимптомното протичане, често диагнозата на хепатопатията се поставя едва след възникването на портална хипертония. (ОИ) Използвани източници: 1.Vernier-Massouille G., Cosnes J., Lemann M. et al. Nodular regenerative hyperplasia in patients with inflammatory bowel disease treated with azathioprine. Gut 2007; 56: 1404-1409 www.gutjnl.com и www.getaid.org/05-enseignement/documents/Vernier_DDW_2006_NRH_Azathioprine.ppt 2. Dubinsky M., Vasiliauskas E., Singh H. et al. 6-thioguanine can cause serious liver injury in inflammatory bowel disease patients. Gastroenterology 2003;125:298–303 www.gastrojournal.org