Негативният баланс на течности01/05/2008
Негативният баланс на течности намалява смъртността при пациенти с остро белодробно увреждане/остър респираторен дистрес-синдром (ALI/ARDS), показаха резултати от ретроспективен обзор, представен по време на годишния конгрес на Society of Critical Care Medicine (www.sccm.org) в Хавай. В доклада са представени резултати от 844 пациенти, при които е отчетен кумулативният баланс на течности, дните на апаратна вентилация, престоят в интензивно отделение и смъртността по време на хоспитализацията. В началото на проучването, 683 изследвани са имали >3.5 l позитивен баланс, а 161 – негативен. Кумулативният негативен баланс на четвъртия ден е бил свързан с по-ниска болнична смъртност (20% срещу 37% в контролната група с позитивен баланс на течности, р=0.001). В същата група са регистрирани по-малко дни на апаратна вентилация (11 срещу 13, р=0.015) и по-кратък престой в интензивно отделение. Изводите от анализа потвърждават данните от проучването FACTT (Fluid and Catheter Treatment Trial), че по-консервативната инфузионна терапия при болни с ALI е свързано с по-добър краен изход. Необходимо е поддържането на негативен баланс на течности и избягването на прекалената инфузия на разтвори при пациенти с ALI, е заключението на авторите. (ИТ)