Играе ли роля полът върху ефективността на блокерите на ренин-ангиотензиновата система?01/05/2008
Ангиотензин рецепторните блокери (ARB) са по-ефективни при жени със застойна сърдечна недостатъчност отколкото инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI), показаха резултатите от популационно проучване, публикувани през 2007 в European Journal of Heart Failure (1). Данните от проследяването на над 20 000 мъже и жени със СН показват, че при жените ARB намаляват по-изразено смъртността отколкото ACEI. При мъжете без хипертония механизмът на действие на ACEI изглежда по-благоприятен, докато при тези с хипертония – ACEI и ARB водят до сходно подобряване на преживяемостта. За лечение на сърдечна недостатъчност при жени трябва да се предпочитат ARB вместо ACEI, смятат авторите на проучването. Терапевтичните стратегии, повлияващи ренин-ангиотензиновата система (РАС) се прилагат при популации с есенциална хипертония, сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, диабет и бъбречно заболяване. Понастоящем се използват различни представители на двата класа - ACEI и ARB (ангиотензин II рецепторни антагонисти, ангиотензин рецепторни блокери или „сартани”)*. ACEI блокират превръщането на angiotensin I в angiotensin II. ARB специфично инхибират ангиотензин-специфичния рецептор подтип 1 (AТ1). ACEI и ARB се смятат за еквивалентно ефективни по отношение на сърдечно- и бъбречнопротективните си свойства в следствие на потискане на действието на ангиотензин II, но между тях има и някои основни разлики. ACEI не блокират напълно продукцията на ангиотензин II поради наличието на неповлиявани от тях конвертиращи ензими. Освен това, ACEI са свързани с някои добре известни странични действия като персистираща суха кашлица (предполагаема честота 5-20%) и ангионевротичен оток (0.1-0.2%). Мъжете и жените реагират по различен начин на стимулирането или инхибирането на РАС, което е причина за разликите в отговора към терапията с инхибитори на РАС (2). Нов анализ на резултатите от проучването CHARM, в което е прилаган сandesartan при пациенти и от двата пола със СН и широк спектър от нарушения в левокамерната фракция на изтластване (ЛКФИ), показа по-нисък риск за сърдечносъдова смърт или хоспитализации поради влошаване на СН при жените (30.4% спрямо 33.3%, HR 0.83, р<0.001), независимо от ЛКФИ или от произхода на СН (3). Отново при жените са възникнали по-малко случаи на внезапна смърт (HR 0.70) или на смърт поради влошаване на СН (HR 0.72), както и по-малко хоспитализации поради СН (HR 0.87). Сравнението между участниците от двата пола е установило също така, че мъжете по-често са с ниска ЛКФИ (65% спрямо 50% от жените) и с исхемична кардиомиопатия като причина за СН (67% спрямо съответно 51%). По-ниският риск за смърт, независимо от причината за СН или от ЛКФИ, установен при жените, може да се дължи и на по-добрите сърдечнопротективни свойства на ARB при този пол. (ДЯ) * ARB - candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan и valsartan ACEI - benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril и zofenopril Използвани източници: 1.Hudson M., Rahme E., Behloudi H., et al. Sex differences in the effectiveness of angiotensin receptor blockers and angiotensin converting enzyme inhibitors in patients with congestive heart failure. Eur J Heart Fail 2007, 9 (9): 964-964 2. Sullivan J. Sex and the renin-angiotensin system: inequality between the sexes in response to RAS stimulation and inhibition. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2008, 294: R1220-R1226 3. O’Meara Е., Clayton Т., McEntegart М. et al. Sex differences in clinical characteristics and prognosis in a broad spectrum of patients with heart failure. Results of the Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) Program. Circulation 2007;115:3111-3120 www.circ.ahajournals.org