Хепараназа01/05/2008
Хепараназа e нов биологичен маркер, който може да се използва за мониториране на туморната прогресия при болни с рак на езика, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Cancer (1). Високите нива на ензима в слюнката при тези болни, корелира с прогресията на заболяването и туморния размер. Хепараназата е бета-D-ендоглюкуронидаза, която разгражда хепаран сулфатните гликозаминогликани в екстрацелуларния матрикс, като участва в миграцията и екстравазацията на туморните клетки.Чрез разкъсването на протеогликаните, ензимът освобождава растежни фактори и цитокини, които стимулират клетъчната пролиферация и хемотаксиса. Хепараназата е ензим, който се експресира и в миелоидните левкоцити (неутрофилите), тромбоцити, плацента. Проучвания доказаха, че нивото й се увеличава при някои първични тумори. Инхибирането на свръхекспресията на ензима при туморен процес може да намали отделянето и активирането на ангиогенните растежни фактори, хипотеза която стои в основата на разработваните селективни инхибитори на хепараназа (2). В проучването са участвали 60 пациента с карцином на езика в различни стадий, на които е изследвана експресията на хепараназа чрез имонохистохимия. Всички болни в рамките на две седмици след поставяне на диагнозата са били оперирани, като при случаите в напреднал стадий е проведено лъчелечение на областите глава-шия. Резултатите от анализа показват, че експресията на хепараназа сигнификантно корелира със стадия на заболяването, като подобна връзка се установява и при засягане на лимфните възли (метастази) – 36% при напреднало заболяване, докато в ранния стадий не се установяват повишени нива. Преживяемостта на пациентите с отрицателни за хепараназа резултати (за период от 60 месеца) е била 100% в сравнение с 41% при пациентите с положителни за ензима данни. Експресията на ензима се свързва и с размера на тумора – 80% от пациентите с негативни резултати са били с малки тумори (Т1), 73% от позитивните случаи са били с по-големи на размер образувания (Т2-Т4; над 2 см в диаметър). Концентрацията на хапараназа в слюнката е била изследвана в отделно проучване чрез метода ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), в което са участвали 12 пациенти с карцином на езика и 12 здрави контроли. Нивото на ензима в слюнката е било повишено три пъти при карциномно болните. (КП) Използвани източници: 1. Nagler R., Shafat I., Vlodavsky I. et al. Heparanase up-regulation in tongue cancer. Cancer 2007; 110:2732-2739 www3.interscience.wiley.com/journal/28741/home 2. Zhao H., Liu H., Chen Y. et al. Oligomannurarate Sulfate, a Novel Heparanase Inhibitor Simultaneously Targeting Basic Fibroblast Growth Factor, Combats Tumor Angiogenesis and Metastasis. Cancer Research 2006; 66:8779-8787 http://cancerres.aacrjournals.org