Генът CAPON участва във вариациите на QRT01/05/2008
Сърдечната експресия и биологичните ефекти на протеина CAPON подкрепят хипотезата за неговото потенциално влияние върху електрокардиографските вариации на QT-интервала в човешката популация, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през март в Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS (1). Синдромът на дългия или на късия QT (LQTS и SQTS) са рядки вродени състояния, които се дължат на наследствени мутации в йонните канали и водят до появата на животозастрашаващи камерни тахиаритмии и внезапна сърдечна смърт вследствие на нарушената реполаризация. Връзката между гена CAPON (регулатор на невроналната азотен окис синтаза-1 - NOS1), известен още като NOS1AP, и вариациите в дължината на QT-интервала бе установена по-рано в проучване на човешкия геном (кохорта в Германия), резултатите от което бяха публикувани през 2006 в списание Nature Genetics (2). Честосрещан вариант в този ген (30% наследственост) бе свързан с екстремни промени в QT-интервала. Въпреки това, до момента се смяташе, че само мозъчната тъкан съдържа протеина CAPON, където той действа като регулатор на NOS1. Локусът на гена CAPON е върху хромозома 1q22, като единични нуклеотидни полиморфизми бяха свързани с шизофрения (нарушена N-methyl-D-aspartate (NMDA) рецептор–медиирана глутаматна невротрансмисия). За изясняване на потенциалната роля на CAPON в сърдечната физиология, авторите на представеното проучване са изследвали неговата ендогенна експресия в камерен миокард на морски свинчета. По този начин те са доказвали наличието на този протеин във вентрикулната тъкан. С помощта на аденовирусен вектор е била постигната свръхекспресия на гена CAPON в миоцитите на експерименталните животни, като електрофизиологично изследване след това е установило намалена продължителност на нормалния акционен потенциал в тези клетки сравнение с контролни миоцити. По-нататъшни изпитвания са доказали, че наблюдаваното нарушение в реполаризацията се дължи на повишена активност на NOS1, която води до инхибиране на L-тип калциевите канали. Това са първите данни за неочаквано влияние на CAPON върху електрическата система на камерите. „Нашите данни предоставят доказателство за връзка между вариациите на гена CAPON и нарушенията в QT-интервала при хора без органични сърдечни увреждания”, коментират авторите. (ДЯ) Акроними: LQTS - long QT syndrome, SQTS - short QT syndrome CAPON - carboxyl- terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase Използвани източници: 1. Chang K., Barth A., Sasano T. et al. CAPON modulates cardiac repolarization via neuronal nitric oxide synthase signaling in the heart. Proc Natl Acad Sci (PNAS) 2008 www.pnas.org 2.Arking D., Pfeufer A., Post W. et al. A common genetic variant in the NOS1 regulator NOS1AP modulates cardiac repolarization .Nature Genetics 38, 644 - 651 www.nature.com/ng/index.html 3. Rossenbacker T., Nuyens D., Van Paesschen W., Heidbuchel H. Epilepsy? Video monitoring of long QT syndrome-related aborted sudden death. Heart Rhythm 2007, 4: 1366-1367 www.heartrhythmjournal.com