Да не се прилагат комбинирано АСЕ инхибитор и ARB01/05/2008
За лечение на артериалната хипертония при пациенти с висок сърдечносъдов риск, включително с диабет, но без сърдечна недостатъчност, лекарите да избират АСЕ инхибитор (ACEI) или ангиотензин рецепторен блокер (ARB), но да избягват тяхното комбинирано прилагане, показаха резултатите от проучването ON-TARGET (N Engl J Med 2008, 358: 1547-1559 www.nejm.org). Двата класа антихипертензивни средства имат равностойни съдовопротективни свойства, така че пациентът с артериална хипертония трябва да получава лечение с единия от тях, а не с двата едновременно. Комбинираното приложение на ACEI и ARB не води до допълнителни ползи за понижаване на артериалното налягане (вероятно поради сходния им ефект), но увеличава риска за нежелани странични действия – хипотония, синкопи, хиперкалиемия и тенденция за повишена честота на бъбречна дисфункция, налагаща диализно лечение. Опасността от хиперкалиемия изисква следене на нивото на електролитите, което е трудно постижимо в рутинната клинична практика. При избора си, лекарят трябва да има предвид, че лечението с ACEI е по-евтино, но се свързва с по-висока честота на кашлица. Въпреки че в ON-TARGET са прилагани ramipril и telmisartan, ползите от ACEI и ARB се дължат по-скоро на клас ефект, отколкото на конкретен представител на класа. Това означава, че вместо „златния стандарт” ramipril може да се използва генеричен lisinopril, който има по-ниска цена при сходни предимства. Комбинацията ACEI и ARB може да се прилага само при някои специфични показания като сърдечна недостатъчност (СН), поради доказани допълнителни ползи от нея в проучването CHARM-Added, в което ARB бе добавен към терапията с ACEI при пациенти с тежка степен на СН. * ONTARGET - ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial