Aspirin намалява риска за астма при жени01/05/2008
Приемът на 100 mg Aspirin през ден намалява относителния риск за развитието на астма при здрави жени с 10%, показаха резултатите от голямо рандомизирано проучване, част от проекта Women’s Health Study* (WHS), публикувани през март в списание Thorax (1). Анализът на данните от изследването Physicians’ Health Study** доказа по-рано, че здрави мъже в зряла възраст, приемали Aspirin 325 mg през ден, имат 22% по-малък относителен риск да развият астма, в сравнение с мъжете, получавали плацебо. В проекта WHS, 37 270 здрави жени (без индикации или контраиндикации за лечение с Aspirin и без анамнеза за астма) са били рандомизирани на 100 mg Aspirin в алтерниращ режим или плацебо. Те са били проследени за среден период от 10 години, през който са регистрирани общо 1835 нови случаи на астма – 872 в терапевтичната група и 963 при контролите (hazard ratio, HR 0.90, p=0.027). От факторите, които биха могли да повлияят върху установената зависимост, единствено индексът на телесна маса (ИТМ) модифицира доказания 10% по-нисък релативен риск - при жените с ИТМ над 30 kg/m2, Аspirin няма ефект по отношение на профилактиката на астмата. Възрастта, тютюнопушенето, физическата активност, хормонозаместителната терапия и хранителните добавки с витамин Е не оказват влияние върху доказаната зависимост за профилактичната роля на Аspirin. „Въпреки че Aspirin може да влоши симптоматиката при някои астматици, резултатите от настоящото проучване, подобно на тези от останалите, доказват че медикаментът има, макар и малък, профилактичен ефект за предотвратяване на астмата при здрави възрастни,” заключават авторите. (КД) * Women`s Health Study е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, започнало през 1991, което има за цел да оцени ефекта на витамин Е и ниските дози Aspirin за профилактиране на злокачествени и сърдечносъдови заболявания (ССЗ) в голяма кохорта от здрави жени, работещи в сферата на здравеопазването. Очаква се то да приключи в началото на 2009. Преди рандомизацията, от близо 30 000 участнички са взети проби, които са замразени, за да бъдат подложени на високоспециализирани генетични изследвания. Въз основа на анализите на получените резултати ще бъдат изготвени критерии за оценка на риска за развитие на ССЗ, които ще включват освен традиционните рискови фактори и нови серумни и генетични биомаркери (2). ** Oригиналното Physicians’ Health Study приключи през 1995 година. В него са участвали над 20 000 здрави мъже лекари, на възраст между 40 и 84 години, които са били рандомизирани на Аspirin 325 mg и/или бета-каротен, за да се установи дали тези активни съставки могат да профилактират ССЗ и злокачествените заболявания. Physicians’ Health Study I показва, че ниските дози Aspirin намаляват риска за остър инфаркт на миокарда с 44%, но не доказват полза от приема на бета-каротен (3). Physicians’ Health Study II, започнало през 1997, ще оценява ползите и вредите от приема на хранителни добавки, съдържащи витамин Е, витамин С и мултивитамини, в първичната профилактика на ССЗ, злокачествените заболявания и дегенеративните очни болести. В момента се обработват данните, свързани с приема на витамин Е и С, като все още продължават изследванията на мултивитаминната компонента. Тъй като Physicians’ Health Study II е единственото голямо рандомизирано изпитване за ролята на мултивитамините в профилактиката на хроничните заболявания, резултатите се очакват с голям интерес. Те могат да имат значим ефект върху клиничната практика. Използвани източници: 1. Kurth T., Barr R., Gaziano J. et al. Randomized Aspirin assignment and risk of adult-onset asthma in the Women`s Health Study. Thorax. Published Online First March 13, 2008 http://thorax.bmj.com 2. Women`s Health Study http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00000479 3. Physicians’ Health Study http://phs.bwh.harvard.edu/