Артроскопският дебридман01/05/2008
Артроскопският дебридман е неефективен за облекчаване на болката и подобряване на функцията при възрастни пациенти с първичен или вторичен остеоартрит на колянната става, показаха резултатите от систематичен обзор, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews (www.cochrane.org/reviews/en/ab005118.html и www.medscape.com/viewarticle/569592). Остеоартритът на колянното е прогресиращо заболяване, което в началото засяга ставния хрущял. Обзервационни проучвания показаха ползи от артроскопския дебридман (AD) при това заболяване, но проведени други скорошни контролирани изследвания не потвърдиха това. Авторите са направили анализ на публикуваните данни в Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library Issue 2, 2006), MEDLINE (1966 - август 2006), CINAHL (1982 - 2006), EMBASE (1988 - 2006) и Web of Science (1900 - 2006). Критерии при подбора са били рандомизирани контролирани проучвания или контролирани проучвания, сравняващи ефикасността на AD с друга хирургична процедура (артроскопски лаваж на ставната цепка с цел елиминиране на хрущялни фрагменти), само артроскопия (плацебо намеса) или нехирургични интервенции при пациенти с първичен или вторичен OA без ангажиране на друга става (освен колянната) или други състояния, налагащи дългосрочно приложение на НСПВС. Облекчаване на болката и отока, подобряване на функцията на засегната става и намалена нужда от прием на НСПВС или на аналгетици са били първични крайни критерии за оценка. В две от общо трите рандомизирани проучвания, обхванали 271 пациенти, не е установена значима полза от AD в сравнение само с артроскопията (плацебо процедура). В едното от тях AD е бил свързан дори с по-неблагоприятни резултати на втората седмица отколкото само артроскопията (повече болкови оплаквания и по-лоша функция) и липса на разлика между двете групи на втората година. В третото проучване, AD е постигнал значимо облекчаване на болка в края на първата и до петата година в сравнение с атроскопски лаваж на колянната става. “Разполагаме с убедителни доказателства, че AD не предлага полза при OA на колянната става (дължащ се на механични или възпалителни причина)”, пишат в заключение авторите на анализа. Първичният OA, при който има неспецифична причина, обикновено води до по-бавна прогресия в сравнение с вторичния OA. AD представлява артроскопска техника за лечение на хрущялни увреди, която представлява заглаждане на неравностите на дефекта, наподобяващо остъргване или бръснене (шейвинг) на нарушения или на разнищения ставен хрущял. В проучванията не са били оценени вторични крайни резултати като: време до следваща хирургична интервенция, постоперативни усложнения, употреба на топикални медикаменти, вътреставно приложение на хондропротективни средства (хиалуронова киселина)*, прием на хранителни добавки с глюкозамин. При възрастни хора с OA на колянната става, болката и функцията на коляното не се подобряват значимо след AD в сравнение с лаваж и closed-needle лаваж на ставната цепка. Болковата симптоматика и функцията на коляното след AD са влошени на втората седмица в сравнение с атроскопия (плацебо процедура), но са сходни до края на втората година. * hyaluronic acid (с търговско име Hyalgan www.hyalgan.com на Sanofi-Aventis) е регистрирана в България . Сходен препарат е Synvisk (www.synvisc.com) на Genzyme.