Аprotinin не трябва да се прилага с АСЕ инхибитори при операции с екстракорпорално кръвообращение01/05/2008
Прилагането на аprotinin при сърдечна операция, включваща екстракорпорално кръвообращение - в комбинация с ACE инхибитори - води до висок риск за постоперативна бъбречна недостатъчност, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в Lancet (1). Aprotinin е антифибринолитичен инхибитор на сериновата протеаза, който се прилага профилактично за намаляване на кръвозагубата и необходимостта от кръвопреливане при пациенти по време на операция за байпас на коронарните съдове с екстракорпорално кръвообращение, но напоследък се появиха опасения за свързани с него нежелани странични действия. Mouton и сътр. са изследвали връзката между aprotinin и бъбречното увреждане при 9012 пациенти, подложени на сърдечна хирургична намеса, от които при 5434 интервенцията е направена в условия на екстракорпорално кръвообращение. Проведен е бил отделен анализ на данните за влошаване на бъбречната функция при пациенти на терапия с aprotinin, транексаминова киселина, както и при такива, които не са получавали антифибринолитични средства, с или без преоперативно приложение на АСЕ инхибитори. След изключване на влиянието на други променливи величини, само при пациентите с операция в условия на екстракорпорално кръвообращение, които са били на терапия с ACE инхибитори и aprotinin, е бил установен близо три пъти по-висок риск за развитието на постоперативно бъбречно увреждане (2.87 пъти, p=0.013). При останалите лекувани оперативно случаи, aprotinin – със или без ACE инхибитори – е бил свързан съз значимо повишаване на риска за бъбречна дисфункция. “Нашите резултати показват, че aprotinin изглежда безопасен при пациенти, подложени на сърдечна хирургия в условия на запазена помпена функция”, смятат авторите. Резултатите от 64 рандомизирани проучвания и от системен обзор показват, че този антифибринолитик е най-ефективен за намаляване на кръвозагубата по време на сърдечни операции. Свързва се с мозъчни, миокардни и бъбречни странични ефекти (2). През ноември 2007 фирма Bayer прекрати временно продажбите на Trasylol (аprotinin) в целия свят, докато не излезе окончателен анализ на данните от канадското проучване BART. Публикуваните през октомври 2007 резултати от това изследване показаха повишена постоперативна смъртност до 30-ия ден при лекувани с медикамента пациенти (в сравнение с транексаминова и аминокапронова киселина), прилагани по време на хирургична намеса за байпас на коронарни артерии или клапно протезиране на аортна клапа, на две клапи или комбинация между аортно-коронарен байпас и клапно протезиране. ЕМЕА заяви, че ще направи преоценка на съотношението риск/полза на аprotinin преди да вземе решение дали е необходимо окончателното му суспендиране от пазара. (ДЯ) Акроним на проучване: BART - Blood сonservation using Antifibrinolytics: а Randomized Trial in high-risk cardiac surgery patients За допълнителна информация: www.bda.bg/pharmacovig/trasylol_BfARM.pdf www.bda.bg/bdias/16307d.pdf www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01738.html www.bda.bg/pharmacovig/25_Trazylol.pdf Използвани източници: 1.Mouton R., Finch D., Davies I. et al. Effect of aprotinin on renal dysfunction in patients undergoing on-pump and off-pump cardiac surgery: a retrospective observational study. Lancet 2008, 371: 475-482 www.thelancet.com 2.Hausenloy D., Pagano D., Keogh B. Aprotinin - still courting controversy.Lancet 2008, 371:449-450