Alteplase е с предимства и след третия час при остър исхемичен инсулт01/05/2008
Alteplase* води до подобрение на реперфузията и по-малко нарастване на зоната на инфаркт, дори когато е приложен три часа след началото на остър исхемичен инсулт, показаха резултати от фаза 2 клиничното проучване EPITHET, представено на годишния конгрес на American Stroke Association и публикувано в списание Lancet Neurology (1). Подобрението в реперфузията е свързано с по-благоприятен краен изход за пациентите. Авторите смятат, че е необходимо провеждането на фаза 3 клинично проучване с по-голям брой пациенти за използването на медикамента и след третия час от началото на симптоматиката. “При някои болни терапевтичният прозорец за тромболиза може да се удължи. Резултатите подчертават необходимостта от допълнителни изследвания (каквито са провежданите в момента IST-3 и ECASS-3), преди да се изработят нови клинични стандарти за лечение,” заяви проф. Stephen Davis от Royal Melbourne Hospital във Victoria, Австралия и водещ автор на проучването. Alteplase е тъканен плазминогенен активатор (tPA), който лизира кръвните съсиреци и се прилага за лечение на исхемичен инсулт. Терапията има за цел да постигне реканализация и намаление на зоната на хипоперфузия. Медикаментът се аплицира до третия час, но данни от мета-анализи сочат, че той може да подобри крайния изход дори когато се прилага по-късно. Колкото по-късно обаче се използва alteplase, толкова повече намаляват ползотворните му ефекти. Смята се, че в първите три часа около 80% от пациентите с исхемичен инсулт имат зона на хипоперфузия, която с времето намалява, а зоната на необратимо увреждане се увеличава. Чрез магнитно резонансно изобразяване (MRI) може точно да се идентифицират пациентите, които биха имали полза от приложението на alteplase след третия час. В проучването са включени 101 болни (средна възраст 71.6 години), които са разделени в две групи: alteplase (n=52) или плацебо (n=49) на 3-6 час след исхемичен инсулт; с исхемична зона са били 99 (86%) от пациентите. Оценката на ефекта от терапията е извършена с MRI (преди приложението на alteplase, на 3, 5 и 90 ден). В групата с alteplase е регистрирано сигнификантно подобрение в реперфузията, което е било свързано с подобрение в неврологичната симптоматика и във функционалното състояние, както и с несигнификантно намаление на зоната на инфаркт. В уводна статия към същия брой, д-р Peter Schelling от University of Erlangen предлага провеждането на рандомизирано, контролирано фаза 3 проучване, което да изследва ефектите от приложението на alteplase при определена група болни 3-4.5 часа след началото на симптоматиката. Комбинираните резултати от EPITHET и подобното, но нерандомизирано проучване DEFUSE, дават нова надежда за подобрение на ефективността на терапията след исхемичния мозъчен инсулт. Допълнителна информация се очаква и от изследването ECASS-3, което ще приключи през есента на тази година. (ИТ) * alteplase е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Actilyse (на Boehringer Ingelheim) (www.actilyse.com). Медикаментът бе одобрен през 1996 от FDA за приложение през първите три часа от началото на остър исхемичен инсулт. Акроними на клиничните проучвания: EPITHET - Echoplanar Imaging Thrombolysis Evaluation IST-3 - Third International Stroke Trial ECASS-3 - Third European Cooperative Acute Stroke Study DEFUSE - Diffussion and Perfusion Imaging Evaluation for Understanding Stroke Evolution DIAS-2 - Second Desmoteplase in Acute Ischemic Stroke Trial За допълнителна информация: В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 60 материала за мозъчен инсулт Използван източник: 1. Davis S., Donnan G., Parsons M. et al. Effects of alteplase beyond 3 h after stroke in the Echoplanar Imaging Thrombolytic Evaluation Trial (EPITHET): a placebo-controlled randomised trial. The Lancet Neurology February 22, 2008 doi:10.1016/S1474-4422(08)70044-9 www.thelancet.com/journals/laneur