ACE инхибиторите01/05/2008
ACE инхибиторите подобряват петгодишната преживяемост при пациенти с диастолна сърдечна недостатъчност (запазена фракция на изтласкване), подобно на ефективността им при систолна СН, показаха резултатите от обсервационно проучване във Франция, публикувани през март в American Journal of Cardiology (1). Въпреки важните медицински и икономически отражения на СН със запазена фракция на изтласкване, все още липсват доказателствено-базирани указания за лечение на това често срещано в клиничната практика състояние (типично се наблюдава при възрастни хора, пациенти с артериална хипертония и при жени). В проучването са участвали 358 души с нормална или леко понижена ФИ (</=50%), които са постъпили за първи път на стационарно лечение по повод на СН. От тази група, при 46% (165 души) е бил назначен АСЕ инхибитор при изписването им от болницата. Приложението на ACE инхибитор е било свързано със значимо намаляване на риска за петгодишна смъртност с 30% (отношение на вероятностите, hazard ratio, HR 0.70, р=0.013). Тези благоприятни резултати по отношение на прогнозата са били сходни и след проведения мултивариантен анализ (HR 0.73, р=0.045). Сравнението между 120 пациенти на терапия с ACE инхибитори и 120 контроли, които са имали сходни останали показатели, е установило намалена вероятност за смърт с 39% в активно лекуваната група (HR 0.61). След пет години, преживяемостта при получавалите АСЕ инхибитор е била 65% спрямо 57% при останалите пациенти. По време на проследяването, 18% от групата на ACE инхибитор са преустановили неговия прием, докато 10% от другата група са преминали на подобно лечение. Авторите смятат, че е необходимо провеждането на по-голямо рандомизирано контролирано проучване, за да могат да се направят окончателни изводи за клиничната практика по отношение на рутинното прилагане на АСЕ инхибитор за лечение и на диастолна СН. (ДЯ) Използван източник: 1.Tribouilloy C., Rusinaru D., Leborgne L. et al. Prognostic impact of angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy in diastolic heart failure. Am J Cardiol 2008;101:639-644 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029149