Topiramate за лечение на алкохолна зависимост?01/03/2008

Topiramate* е ефективно средство за намаляване на алкохолната злоупотреба, показаха резултатите от 14-седмично, рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване, публикувани в списание JAMA (1).

Медикаментът потенцира функцията на гама-аминомаслената киселина, както и намалява екстрацелуларното ниво на аминокиселината глутамат в мезолимбичната и мезокортикалната области. В резултат на това постига нормализиране на емоционалноволевата сфера, с което се обясняват и неговите благоприятни ефекти върху алкохолната зависимост.

Данните от проучването показват, че прилаган в доза до 300 mg/ден (средно 171.4 mg/ден) за период от 14 седмици, topiramate постига значимо в сравнение с плацебо намаление на дела на дните с тежка алкохолна злоупотреба с 8.44% (спад на тези дни до 43.8% при активно лекуваните и до 51.8% при контролите на плацебо), като ефектът е бил наблюдаван още на четвъртата седмица от терапията.

Като „ден с тежка алкохолна злоупотреба” е дефинирана дневна консумация на най-малко пет питиета при мъжете и най-малко четири при жените, като средните изходни проценти на подобни дни, съобщени от участниците, са били 83%.

Лечението с медикамента е било свързано и с намаляване на броя на дните с абстиненция, на изпиваните алкохолни питиета на ден, както и на серумното ниво на GGT (гама-глутамилтрансфераза) като лабораторен маркер за размера на алкохолната консумация.

Основните странични действия, свързани с приложениетото на topiramate, са били парестезии, извратен вкус, анорексия и намалена концентрация.

Алкохолната зависимост се среща при млади хора (изявява се около 21-годишна възраст) и има епизодичен ход (повечето пациенти имат само един епизод), като средната продължителност на най-дългия епизод е пет години.

В проучването са участвали пациенти на възраст от 18 до 65 години (средно 47 години), без анамнеза за наркотична зависимост или за друго психиатрично заболяване. Три четвърти от участниците са били мъже, 85% – от европеиден произход.

Средната седмична консумация на алкохол е била 35 питиета при мъжете и 28 питиета при жените. Участниците не са приемали други фармакологични средства за лечение на алкохолната им зависимост. Сред изследваната популация не е имало случаи с бъбречно заболяване или с неврологични увреждания.

Topiramate изглежда подходящ за терапия на тежка, релапсираща или хронична алкохолна зависимост. Пациентите с това заболяване често имат сериозни придружаващи физикални и умствени увреждания и налагат комплексни медицински грижи. (ДЯ)

*topiramate (Topamax на Janssen-Cilag) е одобрен като монотерапия при новодиагностицирана епилепсия, както и за спомагателно лечение на възрастни и деца (=/>2 години) с частични с или без вторични генерализирани гърчове. Ново показание за неговото приложение е профилактика на мигрена при възрастни и деца над 16 години. Медикаментът се свързва с повишен риск за остра тясноъгълна глаукома при пациенти с или без анамнеза за очно заболяване.

Използван източник:

1.Johnson B., Rosenthal N., Capece J. et al, for the Topiramate for Alcoholism Advisory Board and the Topiramate for Alcoholism Study Group.Topiramate for treating alcohol dependence. A randomized controlled trial. JAMA 2007, 298: 1641-1651 http://jama.ama-assn.org