Широка група от пациенти с хепатит С могат да бъдат излекувани с пегилиран интерферон01/03/2008

Предлагаме ви част от най-интересните доклади, посветени на терапията на хепатит С чрез приложението на peginterferon alfa-2a, представени по време на годишния конгрес на Американската асоциация за проучване на черния дроб (AASLD), проведен в края на 2007 в Бостън, САЩ. Подробности за конгреса може да научите на http://www.aasld.org.

Pegasys® е ефективен при трудни за лечение случаи на хепатит С, които не са били излекувани с по-ниско молекулния пегилиран интерферон

Peginterferon alfa-2a, прилаган веднъж седмично, в комбинация с всекидневни дози ribavirin за период от 72 седмици, води до значимо подобрение в състоянието на пациенти с хепатит С, които не са се повлияли от предхождаща терапия с pegintron alfa-2b (PegIntron®) и ribavirin. Това показват данните от проучването REPEAT, представени на конгреса (1).

Хепатит С засяга около 4.1 милиона американци (1.6% от населението), като 3.2 милиона са с хронична инфекция, сочат данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията. Броят на новооткритите заболели в страната е намалял от 240 000 през 80-те години до 26 000 през 2004. В Европа засегнатите са около 5 милиона, като хепатит С е водеща причина за хронично чернодробно заболяване и една от най-честите индикации за чернодробна трансплантация.

Клиничното изпитване REPEAT включва 950 пациенти от Европа, Северна и Латинска Америка и имаше за цел да установи дали по-интензивното лечение с високи фиксирани начални дози peginterferon alfa-2a (Pegasys®) в комбинация с ribavirin и/или по-продължителна терапия може да подобри успеха от лечението, при болни, които не са се повлияли от поне 12-седмично лечение с по-нискомолекулния peginterferon alfa-2b в комбинация с ribavirin.

„Проблемна област при лечението на хепатит С е да се намери алтернатива за пациентите, които не се повлияват от първоначалната терапия. Резултатите от изпитването са важни, защото показват, че продължителното приложение на peginterferon alfa-2a и ribavirin е една нова възможност при групата болни, които не са се изчистили от вируса,” заяви проф. Donald Jensen, директор на Центъра за чернодробни заболявания в Университета в Чикаго и водещ автор на доклада.

Изследваните пациенти са разделени в четири групи:

– група А (n=318) и група В (n=158) са получили peginterferon alfa-2a 360 mcg седмично за период от 12 седмици, последвано от 180 mcg седмично за съответно 72 и 36 седмици

– група С (n=158) и група D (n=316) са лекувани със стандартната доза на peginterferon alfa-2a 180 mcg седмично за съответно 72 и 48 седмици.

Всички пациенти са получили ribavirin (1000/1200 mg дневно) в комбинация с peginterferon alfa-2a.

Основната цел на проучването, дефинирана като траен вирусологичен отговор (липса на хепатит С вирусна РНК в кръвта шест месеца след края на терапията), е била значително по-висока в група А (16%), в сравнение с група D (9%). По-продължителното (72 седмици) лечение е било по-ефективно в сравнение с по-краткото (48 седмици), което се е изразило в два пъти по-висока честота на трайния вирусологичен отговор (16% срещу 8% съответно), независимо от индукцията.

От пациентите, при които не е установено наличие на хепатит С вирус след 12-седмично лечение, 57% са постигнали успех от терапията на 72 седмица, докато при болните, при които на 12 седмица е имало наличие на вирус, само 4% са постигнали ефект от лечението на 72 седмица.

Важен извод от проучването е, че дори при пациентите с цироза, отговорът към терапията на 12 седмица е важен предиктор за успеха на лечението. По-продължителното лечение с Pegasys и по-високата индукционна доза са показали същия профил на безопасност, както и стандартните режими.

Пациентите на хемодиализа могат да проведат ефективно лечение срещу хепатит С с Pegasys

Монотерапията с високомолекулния peginterferon alfa-2a (40kDa) постига траен вирусологичен отговор при 36.8% от болните на хемодиализа с хепатит С инфекция, са изводите на учени от Maximilians University в Мюнхен (2).

Анализът включва 38 болни на хемодиализа с хроничен хепатит С, които са получили монотерапия с peginterferon alfa-2a за период от 48 седмици. Лекарството е прилагано в дозировка от 135 mcg седмично в края на диализните процедури за период от 24 седмици. Ако изследваните са постигнали намаление на HCV РНК >2 log10, терапията е била продължена до 48 седмици. В подгрупа от 11 пациенти са проследени резултатите на доза от 180 mcg.

Траен вирусологичен отговор е регистриран при 14 от 38 болни (36.8%); при 17 не е отчетен ефект от терапията; при седем е наблюдаван рецидив на виремията. Приложението на повтарящи се дози е довело до постоянно плазмено ниво на лекарството на фона на провеждана хемодиализа. По отношение на страничните действия, осем от пациентите са прекратили терапията поради миокарден инфаркт, масивна артериална емболия на кръвоносните съдове на ретината, гърчове, нестабилна стенокардия, пневмония и диабетно стъпало.

Тези данни са особено окуражаващи за пациентите на хемодиализа, тъй като голяма част от тях биват заразени с вируса на хепатит С по време на диализните процедури или при кръвопреливания. От друга страна, повечето пациенти, които са на диализа са и кандидати за бъбречна трансплантация.

Успешното премахване на вируса на хепатит С е от изключителна важност преди трансплантацията. Въпреки добрата ефективност обаче, приложението на peginterferon alfa-2a при тази група болни трябва да се извършва след внимателен подбор и преценка на съпътстващите заболявания. Това е и заключението на авторите.

Pegasys е ефективен при ко-инфекция с HIV

Комбинираната терапия с peginterferon alfa-2a и ribavirin е безопасна и ефективна при болни с хепатит С и ко-инфекция с HIV, показаха резултати от второ германско изпитване, представено на конгреса (3).

В многоцентровото проучване са наблюдавани 13 596 болни с хепатит С, от които 679 (5%) са имали ко-инфекция с HIV. От пациентите с ко-инфекция, 23% са получили комбинирана терапия с peginterferon alfa-2a и ribavirin, а от тези без данни за HIV с комбинираната терапия са лекувани 32%. Резултатите показват, че продължителен вирусологичен отговор е постигнат при 61 от болните (39.1%) с ко-инфекция и при 2104 (53.9%) без данни за HIV.

Peginterferon alfa-2a, в комбинация с ribavirin, е показан за лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит С, които са с компенсирано чернодробно заболяване и не са лекувани преди това с interferon alfa. Лекарството е ефективно при болни с компенсирано чернодробно заболяване и хистологични данни за цироза (Child-Plugh клас А), както и при пациенти с HIV, които са клинично стабилни.

Комбинацията peginterferon alfa-2a/ribavirin е първото и единствено одобрено от FDA лечение на хроничен хепатит С при пациенти с ко-инфекция с HIV.

Peginterferon alfa-2a е единственият пегилиран interferon, показан за лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит В (HBeAg позитивен и HBeAg негативен хроничен хепатит В, с компенсирано чернодробно заболяване и данни за вирусна репликация, повишени стойности на ALT и хистологично доказано чернодробно възпаление и/или фиброза). (ИТ)

Използвани източници:

1. Peginterferon alfa-2a effective in difficult to treat patients

2. PEG-IFN alfa-2a monotherapy in dialysis patients infected with HCV

3. Treatment of chronic hepatitis C with peginterferon alfa-2a (PEG) and ribavirin (RBV) in patients with HIV co-infection in the real-life setting in Germany

* peginterferon alfa-2a (Pegasys на Roche) е регистриран в България (www.bda.bg)

** ribavirin (Copegus на Roche) е регистриран в България

*** REPEAT – REtreatment with PEgasys in pATients Not Responding to Peg-Intron Therapy