Ранна диагноза на ентезопатията при пациенти с псориазис01/03/2008

Патологичните промени в сухожилията на долните крайници могат да бъдат диагностицирани чрез ехографско изследване при пациенти с псориазис, които са без клинични признаци или симптоми за спондилоартропатия, показаха резултатите от проучване на Gisondi и сътр., публикувани през януари в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

Ентезитът (възпаление в залавните места на сухожилията с костите) е един от главните белези на псориатичния артрит (PsA). Авторите смятат, че стриктното проследяване на пациентите с псориазис и ентезопатия ще подпомогне ранната диагноза на PsA.

Плакатният псориазис е хронично възпалително кожно заболяване, което при 10 до 36% от пациентите се придружава от псориатичен артрит. При повечето случаи псориазисът предшества началото на PsA, въпреки че няма връзка между тежестта на кожното заболяване и честотата на ставното засягане.

От 3 до 8% от пациентите с псориазис имат ставни оплаквания – артралгия, сутрешна скованост и парестезия при липса на достатъчни критерии за поставяне на диагнозата PsA.

Сухожилията са началните места на ставно възпаление при спондилоартропатия и ентезитът е локализиран най-често в долните крайници.

При някои пациенти с псориазис ентезитът може да бъде пропуснат при клиничен преглед. Ехографското изследване (съпоставимо с магнитно-резонансното изследване – MRI) на костномускулната система е достъпен и евтин метод, който може да обективизира белези на възпаление като колекция на течност, мекотъканни лезии, промени в сухожилията и в залавните им места за костите, както и лезии по повърхността на костите (2).

Целта на авторите на настоящото проучване е да установят чрез ехографско изследване честотата на ентезопатиите при пациенти с хроничен плакатен псориазис без клинични признаци или симптоми на артропатия, в сравнение със случаи с други кожни болести.

Включени са 30 болни с псориазис и 30 контроли, при които е проведена ехографска оценка на ахилесовото сухожилие, четириглавия мускул на бедрото, пателарното сухожилие и плантарната апоневроза. Ехографската оценка е по GUESS (Glasgow Ultrasound Enthesitis Scoring System).

Резултатите показват, че скорът по GUESS е значително по-висок при псориазис – 7.9 срещу 2.6 за контролите.

Дебелината на всички сухожилия е значително по-голяма при пациентите с псориазис, като е увеличен и броят на ентезофитите във всички изследвани стави.

И в двете изследвани групи, оценката по GUESS корелира директно с възрастта (р=0.008), индекса на телесна маса (р=0.0067) и обиколката на ханша (р=0.02), а не с продължителността и тежестта на псориазиса.

Базираното в болница, случай-контрола изследване доказва, че асимптомните ентезопатии могат да се диагностицират при пациенти с псориазис. Стриктното проследяване на тази група пациенти може да улесни ранната диагноза на псориатичния артрит при тях. (ОИ)

Използвани източници:

1. Gisondi P., Tinazzi I., El-Dalati G. et al. Lower limb enthesopathy in patients with psoriasis without clinical signs of arthropathy: a hospital-based case–control study. Ann Rheum Dis 2008; 67: 26-30 http://ard.bmj.com/current.dtl

2. Kamel M., Eid H., Mansour R. Ultrasound detection of knee patellar enthesitis: a comparison with magnetic resonance imaging. Ann Rheum Dis 2004; 63: 213–4

MD, Брой 2, Март 2008