Пероралната терапия с високи дози amoxicillin в домашни условия – ефективна при пневмония01/03/2008

Терапията с високи дози amoxicillin per os в домашни условия е ефективно при лечение на пневмония при деца, което дава възможност за ревизиране на указанията на Световната здравна организация (СЗО), показаха резултатите от рандомизираното проучване NO-SHOTS*, публикувани през януари в списание Lancet (1).

Изводите от настоящото клининично изследване са от изключителна важност за децата от развиващите се страни, при които достъпът до специализирана болнична помощ е затруднен. В резултат на това, всяка година над два милиона деца на възраст под пет години (четири деца на минута) умират поради инфекции на долните дихателни пътища.

Пероралната антибиотична терапия може да започне много по-бързо в домашни условия, като това води до по-малък брой хоспитализации и редуцирa цената на лечението. Данни от предходни проучвания дават основание да се предполага, че пероралните антибактериални средства могат да са подходяща алтернатива за лечение на пневмония при деца.

„Според препоръките на СЗО, болните с тежка пнемония трябва да се лекуват в болница с парентерални антибиотици,“ коментират д-р Tabish Hazir и сътр. от Boston University School of Public Health в Boston. „Целта на нашето проучване беше да установи дали високите дози перорален amoxicillin и парентералната форма на ampicillin са еднакво ефективни при деца с пневмония“.

NO-SHOTS е проведено в седем клинични центъра в Пакистан и обхваща 2037 деца на възраст от три до 59 месеца с пневмония. Те са били рандомизирани на болнично лечение с ampicillin (100 mg/kg/ден в четири дози), приложен парентерално за 48 часа и последван от перорален прием на amoxicillin 80-90 mg/kg/ден за три дни (n=1012) или на домашно лечение с перорален amoxicillin за пет дни (80-90 mg/kg/ден в две дози) (n=1025).

До проучването не са били допуснати кърмачета с тежка степен на хипотрофия, астма, признаци на дихателна недостатъчност, анамнеза за алергия към penicillin и/или amoxicillin, повръщане или предхождаща хоспитализация през последните две седмици.

Проследяването е било извършено на първия, третия, шестия и 14-ия ден след началото на терапията, като за основен критерий за ефективност е приет неуспехът от проведеното лечение, дефиниран като влошаване на състоянието на шестия ден от началото на лечението.

Лечението е било неуспешно при 87 от хоспитализираните деца (8.6%) и при 77 от провелите терапия в домашни условия (7.5%). Сред факторите, предопределящи неуспеха на антибиотичния курс, са възраст под шест месеца, хипотрофия, наличие на бронхообструкция. Децата на възраст под две години, кърмени по време на проучването, са имали най-малък риск за терапевтичен неуспех.

До края на втората седмица са били регистрирани общо пет смъртни случая (0.2%) – един на лечение в домашни условия и четири от хоспитализираните деца. За всеки един от тези пациенти е установен неуспех от провеждания антибиотичен курс още на шестия ден и е включен нов антибиотик. Не са регистрирани тежки нежелани реакции.

„Пероралната терапия с високи дози amoxicillin, провеждана в дома на пациента, е еднакво ефективна с препоръчваната практика за хоспитализация и включване на парентерален ampicillin при деца с пневмония без подлежащи заболявания и усложнения, което предполага ревизиране на указанията на СЗО“, заявяват авторите.

Авторите на уводна статия на същия брой на Lancet определят проучването NO-SHOTS като „важно откритие, с голяма обществена значимост, особено за децата с пневмония, които изискват болнично лечение, но не всички го получат в развиващите се страни (2).

Те отбелязват, че малките пациенти с пневмония без съпътстващи усложнения могат успешно и безопасно да бъдат лекувани в извънболнични условия с кратък перорален антибиотичен курс. Изключение правят болните на възраст под шест месеца, тези с тежка хипотрофия и с клиника на дихателна недостатъчност. (КД)

* New Outpatient Short-Course Home Oral Therapy for Severe Pneumonia

** Допълнителна информация за препоръчваните от СЗО антибиотици според тежестта на пневмонията може да прочетете в Cough or difficult breathing. Pocket book of hospital care for children http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546700.pdf

Използвани източници:

1.The New Outpatient Short-Course Home Oral Therapy for Severe Pneumonia (NO-SHOTS) Study Group. Ambulatory short-course high-dose oral amoxicillin for treatment of severe pneumonia in children: a randomised equivalency trial. Lancet 2008; 371: 49-56 http://www.thelancet.com и http://www.medscape.com/viewarticle/568323

2. Arifeen S., Baqui A. Treating severe pneumonia in children: we can do better. Lancet 2008; 371: 7-8

3. Wardlaw T., Salama P., Johansson E., Mason E. Pneumonia: the leading killer of children. Lancet 2006, 368: 1048-1050