Новости за атопичния дерматит01/03/2008

Моноклоналното анти-CD20 aнтитяло rituximab* подобрява значително симптомите при тежък, рефрактерен на лечение, атопичен дерматит (АД), намалява възпалителната активност и възстановява структурните нарушения на кожата, показаха резултатите от малко пилотно проучване на д-р Dagmar Simon и сътр. от University of Bern в Швейцария, публикувани през януари в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

“Rituximab може да бъде терапевтична алтернатива за пациентите с тежка форма на АД, изискваща системна терапия, които не се повлияват или имат противопоказания за приложението на конвенционални имуномодулатори,” коментират изследователите.

Тъй като се натрупват все повече доказателства в подкрепа на ключовата роля на В-клетките в патогенезата на АД, целта на авторите е била да установи дали rituximab, който атакува селективно В-клетъчната популация, може да повлиява ефективно тежките форми на заболяването.

Шест участници (четири жени и двама мъже) са получили rituximab, 1000 mcg, в две поредни инфузии (интервал две седмици между двата приема). Ефективността на терапията е била оценена въз основа на следните параметри: обща площ на атопичните лезии, индекс на тежестта на АД, нива на общите и алерген-специфичните IgE, кожна хистология, възпалителна активност.

При всички болни, лекувани с rituximab, е било постигнато значително подобрение на кожните симптоми и намаляване на сърбежа в рамките на един до два месеца. Индексът на тежестта е редуциран от 29.4+/-4.3 до 8.4+/-3.6 в края на осмата седмица (р<0.001), като ефектът се е запазил средно за период от шест месеца.

Подобрението в клиничната симптоматика е било съпътствано от намаляване на активността на възпалителните процеси в кожата (редуциране на броя на Т- и В-клетките в дермата, намалена експресия на интерлевкините, IL-5 и IL-13). Терапията с rituximab е довела до понижаване на В-клетките в кръвта под доловимите граници, докато тези в кожата са били редуцирани с около 50%.

„Лечението с биологични агенти, които елиминират дадена клетъчна популация или цитокин, дава възможност да се установят точните патогенетични механизми на възпалителните заболявания. Чрез ефекта на rituximab при болните с АД, ние доказваме, че В-клетките играят важна роля в патогенезата на заболяването, която не е ограничена само в рамките на повишената продукция на IgE имуноглобулините”, пишат авторите в заключение.

* MabThera (rituximab) се продава в Северна Америка от Genentech и Biogen Idec (двете американски биофармацевтични фирми, създали медикамента) под името Rituxan. В останалата част от света се продава от Roche. В България медикаментът е регистриран под търговското име MabThera за лечение на хронично-рецидивиращ или рефрактерен на лечение ниско диференциран или фоликуларен CD-20 неходжкинов лимфом (www.mabthera.com/portal/eipf/pb/mabthera/com)

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има 20 материала с информация за rituximab

Използван източник:

1. Simon D., Hosli S., Kostylina G. et al. Anti-CD20 (rituximab) improves atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: 122-128 http://www.sciencedirect.com

х х х

Продължителното кърмене намалява риска за поява на атопичен дерматит през първите две години след раждането, но протективният ефект от него намалява ако майката има алергии или астма, показаха резултатите от кохортното проучване KOALA на д-р Bianca Snijders и сътр. от Maastricht University в Холандия, публикувани в Journal of Pediatrics (1).

Естественото хранене през първите няколко месеца предпазва децата и от рецидивиращи бронхообструктивни епизоди, независимо от алергичния статус на майката.

Анализирани са данни от 2705 деца, от които 2287 (85%) са били кърмени. Необходимата информацията е била събрана с помощта на въпросници, попълнени между 34-та и 36-та гестационна седмица, както и на третия, седмия, 12-ия и 24-ия месец след раждането. Изследвани са общите и специфични IgE имуноглобулини.

При децата, родени от майки без анамнеза за алергии и астма, кърменето е било свързано с по-нисък рисък за развитие на атопичен дерматит в ранна възраст (р=0.01). Подобна асоциация не е била установена при потомството на жените, страдащи от астма (р=0.87).

„Продължителното кърмене намалява вероятността за рецидивиращи бронхообструктивни епизоди при децата на майките без алергични заболявания (р=0.02), с алергии, но без астма (р=0.02), както и при тези с астма (р=0.06),” съобщават изследователите.

Естественото хранене за период от седем-девет месеца е било асоциирано с най-нисък риск за бронхообструкция във всички групи (odds ratio, OR 0.11), като наблюдаваният ефект може да е резултат от протекцията срещу респираторни инфекции при кърмените деца.

Използван източник:

Snijders B., Thijs C., Dagnelie P. et al. Breast-feeding duration and infant atopic manifestations, by maternal allergic status, in the first 2 years of life (KOALA Study) J Pediatr 2007; 151: 347-351 http://www.jpdes.com

х х х

Децата с атопичен дерматит (АД) имат хиперсетивен профил, показаха резултатите от проучване на д-р Ayelet Shani-Adir и сътр. от Haemeq Medical Center в Afula, Израел, публикувани в Journal of the American Academy of Dermatology (1).

Според авторите, това е първото подобно изследване, което изучава сетивността и поведенческите реакции при деца с АД, като „може да доведе до разработването на мултидисциплинарна интервенционна програма и да подобри качеството на живот на пациентите с АД”.

В проучването са участвали 53 болни с АД и 61 здрави контроли на възраст между три и 10 години, при които с помощта на Short Sensory Profile са изследвани тактилната сетивност, вкусът, обонянието и функциите на вестибуларния апарат.

Резултатите показват, че децата с АД имат повишена сетивност във всички области с изключение на вестибуларния апарат. Най-голяма разлика между двете групи е наблюдавана по отношение на тактилната сетивност. (КД)

Използван източник:

1.Engel-Yeger B., Habib-Mazawi S., Parush S. et al. The sensory profile of children with atopic dermatitis as determined by the sensory profile questionnaire. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 610-615 http://journals.elsevierhealth.com

За алгоритъма за лечение на атопичен дерматит (AД), разработен съвместно от European Academy of Allergy and Clinical Immunology и American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, четете в този брой в рубрика Дерматология