Нови препоръки01/03/2008

Нови препоръки за приложение на туморни маркери при превенция, скрининг и лечение на рака на гърдата публикува в края на 2007 American Society of Clinical Oncology (1).

От общо 13 туморни маркери при карцином на гърдата, шест са нови. Препоръчваните за клиничната практика категории са: CA 15-3, CA 27.29, карциноембрионен антиген (CEA), естрогенен рецептор (ER), прогестеронен рецептор (PgR), рецептор 2 на човешки епидермален растежен фактор (HER2), урокиназен плазминоген активатор (uPA), инхибитор 1 на плазмоноген активатор (PAI-1), както и няколко мултипараметрични анализа за генна експресия.

Промените спрямо предходните (от 2000) препоръки са:

– ER и PgR трябва да се измерват при всеки първичен инвазивен рак на гърдата, както и при метастатични лезии, ако резултатите биха променили плана на лечение. Статусът на рецепторите за стероидни хормони може да се използва за идентифициране на пациенти, които биха се повлияли от ендокринна терапия. При болни с дуктален карцином in situ (DCIS), които са кандидати за хормонална терапия, не са налице достатъчно данни, които да подкрепят рутинното измерване на ER и PgR

– нови маркери за рак на гърдата са имунохистохимичните маркери на пролиферацията (Ki67, циклин D, циклин E, p27, p21, тимидин киназа и топоизомераза II)

– за избора на trastuzumab като адювантна терапия или при наличие на метастази е необходима оценка на HER2 експресията при всеки първичен инвазивен злокачествен тумор на гърдата към момента на диагнозата или при наличие на рецидив

– HER2 е полезен като предиктор на отговора към специфични химиотерапевтични средства. Свръхекспресията на HER2 идентифицира пациентки, които биха се повлияли от базирана на антрациклини адювантна терапия; не се препоръчва използването на HER2 за насока на адювантна химиотерапия, базирана на таксани

– uPA и PAI-1 могат да се използват като прогностични маркери при новодиагностициран рак на гърдата без данни за метастази в лимфните възли. При позитивни за хормонални рецептори болни, които ще получават адювантна ендокринна терапия, ниските нива на двата маркера са свързани с нисък риск за рецидив

– мултипараметричните анализи за генна експресия при рак на гърдата са включени за първи път в новите стандарти. Те могат да се използват като прогностични маркери за риск за рецидив при новодиагностицирани пациентки с позитивен за естрогенни рецептори рак на гърдата, без данни за метастази в лимфните възли, които са на терапия с tamoxifen. (ИТ)

Използван източник:

1. Harris L., Fritsche H., Mennel R. et al. American Society of Clinical Oncology 2007 Update of Recommendations for the Use of Tumor Markers in Breast Cancer. http://www.asco.org