Най-четените новини в гастроентерологията през 200701/03/2008
Небалансираният внос на мастни киселини, плодове и зеленчуци при децата повишава риска за развитието на болест на Crohn, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1). Увеличеният прием на плодове, зеленчуци, риба и диетични фибри се свързва с протективно действие за развитието на заболяването, докато недостатъчният прием - с неговото възникване (p<0.001). В изследването са участвали 130 пациенти с болест на Crohn и 202 здрави контроли, всички на възраст под 20 години. Средната възраст за поставяне на диагнозата е била 14.2 години. По-високото съотношение на omega-6/omega-3 мастни киселини в храните увеличава риска за болест на Crohn, а консумацията на повече богати на omega-3 продукти има протективно действие (р=0.02), посочват данните от анализа. Използван източник: 1.Amre D., D’Souza S., Morgan K. et al. Imbalances in Dietary Consumption of Fatty Acids, Vegetables, and Fruits Are Associated With Risk for Crohn’s Disease in Children. Am J Gastroenterol. 2007;102:2016-2025 www.amjgastro.com х х х Тежестта на микроскопското възпаление при пациенти с дългогодишен хроничен улцерозен колит (ХУК) е независим рисков фактор за развитието на колоректална неоплазия, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1). В изследването са участвали пациенти с ХУК, при които е провеждано редовно ендоскопско наблюдение за неопластична прогресия, като оценката на степента на възпалението е била базирана на индекса за хистологична активност в биопсичните проби. 15.6% (65 от 418 пациенти) са развили някаква степен на неоплазия, класифицирана като нискостепенна дисплазия, високостепенна дисплазия или колоректален карцином, а при 3.6% (15 души) е било установено прогресиране до напреднала неоплазия, определена като високостепенна дисплазия или колоректален карцином. Анализът на резултатите показва сигнификантна връзка между микроскопското възпаление и прогресията към неоплазия, като рискът за развитие на злокачествено заболяване е три пъти по-висок в сравнение с общата популация. При пациентите с ХУК честотата на карцинома на дебелото черво започва да расте след 40-50 години в сравнение с над 60-годишна възраст при хората в общото население, посочиха по-рано данни от епидемиологични проучвания. Давността на улцерозния колит играе основна роля в повишаването на риска за прогресия към неоплазия – 0.5-1% от пациентите с 8-10-годишна анамнеза, 5-10% - при 20-годишна и 12-20% при над 30-годишна анамнеза за ХУК (2). Използвани източници: 1.Gupta R., Harpaz N., Hossain S. et al. Histologic inflammation is a risk factor for progression to colorectal neoplasia in ulcerative colitis: a cohort study. Gastroenterology 2007;133:1099-1105 www.gastrojournal.org 2. Munkholm P., Loftus E. Reinacher-Schick A. et al. Prevention of colorectal cancer in infl ammatory bowel disease: value of screening and 5-aminosalicylates. Digestion 2006, 73: 11-19 www.karger.com/dig х х х Жените с хронично възпалително заболяване на червата (inflammatory bowel disease - IBD) са с повишен риск за неблагоприятен изход на бременността, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1). Сред бременните с IBD (461 участнички) е била установена по-голяма честота на спонтанни аборти (степен на вероятност, HR 1.65) и на усложнения на бременността (HR 1.78), както и по-малко раждания на жив плод (HR 1.54) в сравнение с контролите (493 бременни жени на същата възраст). Цезеровото сечение също е било по-често прилагано сред пациентките с IBD (13.8% спрямо съответно 9.5%). Честотата на усложненията на новороденото не се е различавала значимо в двете групи. Според данните от това проучване, предиктори за неблагоприятен изход на бременността са анамнеза за IBD и за оперативна интервенция поради тази причина, но не активността на заболяването или прилаганото медикаментозно лечение при IBD. Използван източник: 1. Mahadevan U., Sandborn W., Hakimian S. et al. Pregnancy outcomes in women with inflammatory bowel disease: a large community-based study from Northern California. Gastroenterology 2007;133:1106-1112 www.gastrojournal.org х х х Инхибиторите на протонната помпа (PPI) са ефективни средства за намаляване на риска за неоплазия при пациентите с хранопровод на Barrett, показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната научна среща на Американското дружество по гастроентерология (1). Пациентите с цилиндроклетъчна метаплазия на хранопровода трябва да приемат PPI, тъй като освен антиациден и противовъзпалителен ефект, тези медикаменти имат и химиопротективно действие, смятат авторите. В изследването са участвали 408 пациенти с наскоро диагностициран хранопровод на Barrett (94.4% мъже, на средна възраст 61 години), които са били проследявани до развитието на дисплазия, аденокарцином или настъпване на смърт. За среден период от 6.6 години, 125 пациенти са развили дисплазия (около 30%) и 29 – аденокарцином (7%). При 66.4% са били предписани PPI за среден период от 31.5 месеца, при 38.4% - нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) за средно 12.9 месеца, а при 26.2% - статин за 10.5 месеца. Терапията с PPI е била свързвана с намаляване на риска за дисплазия или за развитието на неопластичен процес с 36% при случаите с хранопровод на Barrett (степен на вероятност - HR 0.64), като не е била установена значима разлика при прилагането на НСПВС или статин. Използван източник: 1. American College of Gastroenterology Annual Scientific Meeting and Postgraduate Course. Oct. 12-17, 2007. Philadelphia. Final Program. Abstract 63 www.acg.gi.org х х х Инфекцията с Helicobacter pylori е свързана с развитието на аденоматозни полипи на колона, показаха резултатите от проучване, докладвани на миналогодишната научна среща на Американското дружество по гастроентерология (1). Позитивните за H. pylori пациенти имат 2.5 пъти по-висока честота на аденоматозни полипи, са установили данните от колоноскопия с висока резолюция. От общо 410 пациенти с колоректални лезии - 42% (173 души, от които 95 мъже – 55% от кохортата) са имали инфекция с H. рylori през последните шест години. В групата на позитивните за H. рylori участници: - 29% са имали нормална находка при колоноскопията в сравнение с 60% от неинфектираните случаи (р<0.0001) - 50% са били с тубуларни аденоми в сравнение с 20% от неинфектираните (р<0.0001) - един пациент е бил с аденокарцином (0.6%) в сравнение с нито един случай при неинфектираните Сред мъжете с H. pylori инфекция - при 59% (63 от 95) са били наблюдавани тубуларни аденоми спрямо при 41% (44 от 78) от жените с подобна инфекция (р=0.008). Позитивните за H. рylori пациенти, особено мъжете, се нуждаят от по-често наблюдение за развитието на колоректален карцином, смятат авторите на проучването. Инфекцията с H. рylori се свързва с повишен риск за рак на стомаха, но по отношение на ролята й за развитието на колоректална неоплазия данните са противоречиви. Серопозитивните пациенти имат повишена честота на аденоматозни полипи (р<0.001), докато серонегативните са с по-висока честота на нормална находка при колоноскопия, показаха данните от друго проучване. Има етиологична връзка между инфекцията с H. рylori и колоректалния карцином, смятат неговите автори (2). (КП) Използвани източници: 1. Meyer T., et al. Increased risk of colon adenomatous polyps in patients infected with Helicobacter pylori. American College of Gastroenterology Annual Scientific Meeting and Postgraduate Course. Oct. 12-17, 2007. Philadelphia. Final Program. Abstract P98 www.acg.gi.org 2. Mizuno S., Morita Y., Inui T. et al. Helicobacter pylori infection is associated with colon adenomatous polyps detected by high-resolution colonoscopy. International Journal of Cancer 2006, 117 (6):1058-1059 http://www3.interscience.wiley.com/journal/29331/home