Монотерапията с интерферон-алфа01/03/2008

Монотерапията с интерферон-алфа, прилагана дългосрочно, намалява при възрастни пациенти прогресията на хроничната хепатит С вирусна инфекция (HCV) към хепатоцелуларен карцином (HCC), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Medical Virology (1).

В изследването са участвали болни =/>60 години с хистологично доказани хроничен хепатит или чернодробна цироза и повишени серумни нива на трансаминазите и позитивна HCV-RNA.

При 120 души от тази група са прилагани 3 милиона единици интерферон-алфа (INF), два или три пъти седмично за период от 0.5-15.5 години (средно 2.47 години). Останалите 240 пациенти са били контролни случаи.

Резултатите показват сигнификантно понижаване на серумните нива на алфа-фетопротеина (AFP) и на трансаминазите при пациентите на терапия с INF, като кумулативният риск за развитието на HCC е бил значимо по-нисък сред тях в сравнение с контролите – на петата година 5.9 срещу 13.7% и на десетата година – 17.1 срещу 32.8% (редукция със 70%).

Пациентите с по-напреднали изходни хистологични изменения, които не са били лекувани с интерферон и са имали повишени стойности на AFP над 10 ng/ml, са били най-застрашени от HCC – 3.9 пъти по-висок риск при тежка фиброза в сравнение с леката и умерена форма.

Авторите на проучването препоръчват прилагането на продължителна интерферонова терапия за протекция срещу хепатоцелуларния карцином, особено при пациенти с повишени серумни нива на AFP и/или с тежка фиброза на черния дроб, при които рискът за прогресия към неоплазия е най-висок. (КП)

Използван източник:

1.Arase Y., Ikedd K., Suzuki F. et al. Prolonged-interferon therapy reduces hepatocarcinogenesis in aged-patients with chronic hepatitis C. J Med Virol 2007;79:1095-1102 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/32763