Лечението с инсулин при недиабетици с ОКС и хипергликемия намалява смъртността01/03/2008

При пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) и хипергликемия, но без установен до момента диабет, лечението с инсулин води до намаляване на относителния риск за летален изход през първите седем дни, като този ефект се запазва до 30 ден, показаха резултатите от проучване на Weston и сътр., публикувани през декември в списание Heart (1).

Хипергликемията е важен предиктор за по-лоши резултати (повишена смъртност) при пациенти с остър миокарден инфаркт, независимо от диабетния им статус, дори и в реперфузионната ера.

Въпреки този факт, липсва консенсус за прицелните стойности на кръвната глюкоза при недиабетна популация с ОКС и хипергликемия, както и не са напълно изяснени ползите от ранното въвеждане на инсулин за овладяване на високите гликемични нива (2).

Все още не е ясно и дали хипергликемичният феномен, който се наблюдава при 25 до 50% от пациентите с ОКС, е маркер или медиатор за по-тежко миокардно увреждане.

В настоящото проучване са анализирани данни при пациенти с тропонин-позитивен остър коронарен синдром (миокарден инфаркт със или без ST елевация), при които е изследвана изходната кръвна глюкоза.

Сравнена е смъртността на седмия и 30 ден за лекуваните с инсулин и тези без терапия за контрол на хипергликемията.

От 38 864 пациенти с ОКС, но без предшестващ диабет, 3835 (9.9%) са били с изходна кръвна глюкоза =/>11 mmol/l. От тази група, 36% са получили антидиабетно лечение (31% с инсулин).

Смъртността до седмия и 30 ден е 11.6% и 15.8% за тези на инсулин и 16.5% и 22.1% за тези без подобно лечение.

При пациентите с ОКС и хипергликемия, които не са получавали терапия с инсулин, е бил установен повишен относителен риск за летален изход с 56% на седмия и с 51% до 30 ден (р<0.001 и за двете сравнения). (ОИ)

Използвани източници:

1.Weston. C, Walker L., Birkhead J. et al. Early impact of insulin treatment on mortality for hyperglycaemic patients without known diabetes who present with an acute coronary syndrome. Heart 2007; 93:1542-1546 http://heart.bmj.com/cgi/content/full/93/12/1542

2. Deedwania P, Kosiborod M, Barrett E, et al. Hyperglycemia and acute coronary syndrome. A scientific statement from the American Heart Association Diabetes Committee of the Nutrition, Physical Activity and Metabolism Council. Circulation 2008 doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.188629 http://circ.ahajournals.org